ภาพกิจกรรม : เสวนาทางวิชาการ “ฬ.จุฬา นิติมิติ” ถอดบทเรียนจากปรากฏการณ์ตูน

7/12/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag:

คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ จัดเสวนาทางวิชาการ “ฬ.จุฬา นิติมิติ” ถอดบทเรียนจากปรากฏการณ์ตูน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น ๔ อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อนำเสนอความคิดเห็นของนักวิชาการจุฬาฯเกี่ยวกับปรากฏการณ์การวิ่งของ “ตูน บอดี้สแลม” นิสิตเก่าคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ที่สะท้อนมุมมองทางสังคมในหลายมิติ โดยมี ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในช่วงเช้า มีการเสวนาเรื่อง “ภาพสะท้อนระบบสาธารณสุขไทย” โดย รศ.ดร.ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ รศ.ดร.วีรศักดิ์ เครือเทพ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ผศ.ดร.เอื้ออารีย์ อิ้งจะนิล คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ดำเนินรายการโดย อ.ดร.กัญจน์ศักดิ์ เพชรานนท์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ในช่วงบ่าย มีการเสวนาเรื่อง “ความเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย” โดย ผศ.ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ นางทิพย์พาพร ตันติสุนทร ผู้อำนวยการร่วมสถาบันนโยบายศึกษา ดำเนินรายการโดย อ.ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

View : 284