ภาพกิจกรรม :รับมอบน้ำดื่มจากธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนนักกีฬาจุฬาฯ ใน “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

7/12/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag:

เมื่อวันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ หอพักนิสิตจุฬาฯ ชวนชม ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านการพัฒนานิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์ จุฬาฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุธนะ ติงศภัทิย์ หัวหน้าโครงการพัฒนากีฬาชาติ และหัวหน้ากิจกรรมนิสิตฝ่ายกีฬา ผศ.เรืองวิทย์ บรรจงรัตน์ หัวหน้าอนุสาสกหอพักนิสิตชายและหัวหน้ากิจกรรมนิสิตโครงการยุทธศาสตร์ นางยุวรินทร์ มัลลิจารุศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานิสิต รับมอบน้ำดื่มจำนวน ๑๕,๐๐๐ ขวด จากผู้แทนธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณทศพร โสภณเสถียรสุข  ผู้จัดการภาคนครหลวง 6 สายลูกค้าบุคคล คุณฐิตาพร อุตส่าห์  ผู้จัดการสาขามาบุญครอง  คุณสรัญยา ต่ายสกุลทิพย์  ผู้จัดการสาขาโรงพยาบาลจุฬาฯ และคุณกันตินันท์ รัตนพิฑูรย์  เจ้าหน้าที่อาวุโส บริหารความสัมพันธ์และการขาย เพื่อสนับสนุนนิสิตนักกีฬาจุฬาฯในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๕ “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

View : 77