นิสิตทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ชนะเลิศการประกวด The DAT Colgate Research Award 2017

14/12/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น, ความภูมิใจของจุฬาฯ Tag: ,

นทพ.ปณัฏฐธนี ประเสริฐพันธุ์  นทพ.ปรียานันทร์ ประเสริฐสิทธิ์ และ นทพ. องกานต์ กาญจนวัฒนา  นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ชั้นปี 5 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด The DAT Colgate Research Award 2017 ในการประชุมสามัญประจำปี 2560 และการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 105 (2/2560) ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย  เมื่อวันอังคารที่ 12 ธันวาคม  2560 ณ โรงแรม Centara Grand at Central World  จากผลงานวิจัยในหัวข้อเรื่อง “โปรไฟล์การแสดงออกของยีนในเซลล์ต้นกำเนิดที่แยกจากเนื้อเยื่อในฟันน้ำนมที่กระตุ้นด้วยเบสิคไฟโบรบลาสโกรทแฟกเตอร์” งานวิจัยนี้มี ผศ.ทพ.ดร. ธนภูมิ โอสถานนท์ และ ผศ.ทญ.ดร.วลีรัตน์ ศุกรวรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ดร.นันทวรรณ เนาวโรจน์ และ ศ.ทพ.ดร. ประสิทธิ์  ภวสันต์ เป็นอาจารย์  ที่ปรึกษาร่วม

View : 172