เสวนาประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560: ผลได้ ผลเสีย ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและวิชาการ”

22/12/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น

สภาคณาจารย์ จุฬาฯ กำหนดจัดการเสวนาทางวิชาการประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560: ผลได้ ผลเสีย ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและวิชาการ” ในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสภาคณาจารย์ จุฬาฯ โทร. 0-2218-7020-2

กำหนดการ

เวลา 08.30 น. ลงทะเบียน
08.45 – 08.50 น. ประธานสภาคณาจารย์ กล่าวรายงาน
08.50 – 09.00 น. อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเปิดงาน
09.00 – 10.00 น. ภาพรวมของเกณฑ์ตำแหน่งทางวิชาการฉบับใหม่ของ ก.พ.อ.
วิทยากรพิเศษ ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการ สกอ.
10.00 – 10.15 น รับประทานอาหารว่าง
11.15 – 11.30 น. อภิปรายทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเกณฑ์ใหม่ของ ก.พ.อ. โดย
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรินทร์ เศรษฐมานิต ประธานคณะวุฒยาจารย์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์ คณะเศรษฐศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ คณะแพทยศาสตร์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ คณะอักษรศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ ผู้ดำเนินรายการ
11.30 – 12.00 น. ถามตอบและอภิปรายทั่วไป
View : 233