ประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง “วัฒนธรรมไท – ไทย วัฒนธรรมข้าว”

27/12/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น

สถาบันไทยศึกษา จุฬาฯ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง “วัฒนธรรมไท – ไทย วัฒนธรรมข้าว” ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้าวที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรมไท – ไทย รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านไทยศึกษาในลักษณะสหสาขาวิชา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดในการสร้างเครือข่ายการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม ในงานมีการแนะนำหนังสือ “คติชนคนไทยในวัฒนธรรมข้าว” การนำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจ ภายใต้หัวข้อ ”ข้าวกับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาค” และ “ ข้าวกับวัฒนธรรมสมัยใหม่”

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันไทยศึกษา จุฬาฯ โทร. 0-2218-7492 – 5

View : 279