“อาจารย์แบบอย่างสภาคณาจารย์” ประจำปี 2560

12/1/2018   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น, ความภูมิใจของจุฬาฯ

 

คณะกรรมการกิจการอาจารย์ สภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดโครงการ “ประกาศเกียรติคุณอาจารย์แบบอย่างสภาคณาจารย์ เพื่อคัดเลือกอาจารย์ผู้อุทิศตน อบรมสั่งสอนศิษย์อย่างต่อเนื่อง และมีประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ เพื่อนร่วมงานและสังคมตลอดมา มีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น”อาจารย์แบบอย่าง” 2 สาขา ดังนี้

1. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ สมบัติ ตรีประเสริฐสุข  ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ  ภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร คณะเภสัชศาสตร์

พิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์แบบอย่างของสภาคณาจารย์ ประจำปี 2560 จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ โดยมี ศ. กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานมอบรางวัล

View : 306