คณาจารย์ นักวิจัยจุฬาฯ คว้ารางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2560 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561

19/1/2018   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น, ความภูมิใจของจุฬาฯ

 

จากการประกาศผลรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2560 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 มีคณาจารย์ นักวิจัยจุฬาฯ รวมทั้งสิ้น 24 ท่าน ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2560 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 รวมทั้งสิ้น 25 ผลงาน โดยจะมีพิธีมอบรางวัล ใน “วันนักประดิษฐ์ 2561” (Thailand Inventor’s Day 2018) ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

คณาจารย์ นักวิจัยจุฬาฯที่ได้รับรางวัลต่างๆ มีดังนี้

 • รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560  2 ท่าน ได้แก่
  1. ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ประสิทธิ์ ภวสันต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์)
  2. ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.มงคล เตชะกำพุ คณะสัตวแพทยศาสตร์ (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา)
 • รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2560 จุฬาฯ ได้รับรางวัลจำนวน 7 ผลงาน จากทั้งหมด 33 ผลงานใน 12 สาขาวิชาการ
  รางวัลระดับดีเด่น 1 รางวัล  ได้แก่
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เดชฤทธิ์ นิลอุบล  จากผลงานเรื่อง “การบูรณาการองค์ความรู้ด้านไวรัสพันธุศาสตร์เชิงวิวัฒนาการระบาดวิทยาเชิงโมเลกุล และวิทยาการภูมิคุ้มกันเพื่อแก้ไขปัญหาการติดเชื้อไวรัสพีอีดีแบบเรื้อรังในสุกร” (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา)

  รางวัลระดับดีมาก
  จำนวน 6 รางวัล ได้แก่
  1. ศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ จิตการค้า และคณะ
  ผลงานเรื่อง “ศักยภาพของโลหะราคาถูกในการทดแทนโลหะมีตระกูลที่บรรจุลงบนตัวเร่งปฎิกิริยาประเภทซีโอไลท์สำหรับกระบวนการไพโรไลซิส” (สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย)
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยบุตร บุรีคำ
  ผลงานเรื่อง “แผนภาพสถานะเชิงแม่เหล็กของสสารมัลติควาร์กหนาแน่นสูงในควาร์กกลูออนพลาสม่า” (สาขาวิทยาศาสตร์กาพภาพและคณิตศาสตร์)
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร และคณะ
  ผลงานเรื่อง “โครงการวิจัยเพื่อการศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยของภาครัฐโดยใช้เกณฑ์ Eco-village” (สาขาปรัชญา)
  4. ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์
  ผลงานเรื่อง “คดีปกครองที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี” (สาขานิติศาสตร์)
  5. ศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ ไชยพร
  ผลงานเรื่อง “ประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรย์เป็นประมุข: บทวิเคราะห์ มาตรา 7 จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2540 ถึงร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (จากมุมมองทางรัฐศาสตร์)” (สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์)
  6. รองศาสตราจารย์รุ่งนภา พิตรปรีชา และคณะ
  ผลงานเรื่อง “แนวทางการกำหนดกรอบจริยธรรมการโน้มน้าวในการประชาสัมพันธ์” (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์)
 • รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2560 จำนวน 9 ผลงาน จากทั้งหมด 38 เรื่องใน 11 สาขาวิชาการ ได้แก่

รางวัลระดับดีเด่น
1. ดร.จันทิวรรณ ศุทธางกูร
ผลงานเรื่อง “การควบคุมระบบโพรฟีนอลออกซิเดสในกุ้งกุลาดำ  Penaeus monodon เมื่อมีการติดเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาว” (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา)
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ทัศนาขจร

รางวัลระดับดี
1. ดร.คมศิลป์ โคตมูล
ผลงานเรื่อง “การเปลี่ยนวัฏภาคเชิงโครงสร้างและสมบัติทางกายภาพของวัสดุชนิดใหม่ภายใต้ความดันสูง” (สาขาวิทยาศาสตร์กาพภาพและคณิตศาสตร์)
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติ บวรรัตนารักษ์
2. ดร.กิตติคุณ วังกานนท์
ผลงานเรื่อง “การวิเคราะห์โครงสร้างของเลคตินที่จับน้ำตาลกาแล็กโทฟิวราโนสและเอนไซม์ในการชีวสังเคราะห์น้ำตาลนี้” (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช)
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: Professor Dr.Laura Kiessling
3. ดร.สุภชิตา เกริกไกวัล
ผลงานเรื่อง “การผลิตแก๊สสังเคราะห์จากแกซิฟิเคชั่นร่วมของถ่านหินและชีวมวล” (สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุสาหกรรมวิจัย)
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ คูชลธารา
4. ดร.จตุพร เพชรบูรณ์
ผลงานเรื่อง “ความเชื่อและบทบาทของประเพณีทานธัมม์ของกลุ่มชาติพันุ์ไท ที่ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (สาขาปรัชญา)
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ศิราพร ณ ถลาง
5. ดร.วกุล มิตรพะรพันธ์
ผลงานเรื่อง “วรรณกรรมและพิธีกรรมบอกตัวตนคนพลัดถิ่นของชาวไทลื้อเมืองยอง หมู่บ้านร่มโพธิ์ทอง ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย (สาขาปรัชญา)
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ศิราพร ณ ถลาง
6. ดร.จิรเวทย์ รักชาติ
ผลงานเรื่อง “กรอบความรู้เรื่องเพศตามทัศนะของฟูโกต์ในเพลงไทย (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์)
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา แก้วเทพ
7. ดร.สุทธิศานติ์ ชุ่มวิจารณ์
ผลงานเรื่อง “การจัดสภาพแวดล้อมการฝึกวิจัยเพื่อส่งเสริมความตั้งใจทำวิจัยหลังสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาปริญญาเอก: กลยุทธ์การพัฒนาจากการวิเคราะห์เอสอีเอ็มที่มีการจับคู่ตัวอย่างการวิจัย” (สาขาการศึกษา)
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวานิช
8. ดร.สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน
ผลงานเรื่อง “การวิเคราะห์เงื่อนไขที่เหมาะสมและแนวทางเพื่อส่งเสริมความยึดมั่นผูกพันกับการวิจัยของครูด้วยโมเดลพื้นผิวการตอบสนอง และการวิเคราะห์คอนจอยท์” (สาขาการศึกษา)
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี แกมเกตุ

 • รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลจำนวน 7 ผลงาน จากทั้งหมด 51 ผลงานใน 8 สาขาวิชา ได้แก่

รางวัลระดับดีมาก
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ตั้งพรประเสริฐ และคณะ
ผลงานเรื่อง “กลไกข้อเข่าเทียมสำหรับผู้พิการขาขาดเหนือเข่า” (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์) คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลประกาศเกียรติคุณ
1. ผศ.ดร.คเณศ วงษ์ระวี และคณะ
ผลงานเรื่อง “เลนส์เมคเกอร์คิท: ชุดอุปกรณ์ขึ้นรูปเลนส์พีดีเอ็มเอสอีลาสโตเมอร์พร้อมอุปกรณ์วัดระยะโฟกัส” (สาขาวิทยาศาสตร์กาพภาพและคณิตศาสตร์)
2. ศาสตราจารย์ ดร.รัตนวรรณ มกรพันธุ์ และคณะ
ผลงานเรื่อง “กระบวนการบำบัดน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำยาง” (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช)
3. รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม และคณะ
ผลงานเรื่อง “Smart Location-Based Mobile Application: ค้นพบโลกจริงบนพิกัดเสมือน” (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์)
4. รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม และคณะ
ผลงานเรื่อง “Smart U-learning System: นวัตกรรมอัจฉริยะเสมือนที่ไข้ขีดจำกัดการเรียนรู้” (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์)
5. นางสริญญา รอดพิพัฒน์ และคณะ
ผลงานเรื่อง “นวัตกรรมเพื่อสร้างความตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่สำหรับนักเรียนประถมศึกษา (สาขาการศึกษา)
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ กรณีกิจ และคณะ
ผลงานเรื่อง “นวัตกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียนผ่าน BiMMA : Banknote iMagnifier Mobile Application” (สาขาการศึกษา)

View : 543