อาจารย์ นักวิจัย และนิสิตจุฬาฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานคัดเลือกให้เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม Global Young Scientists Summit ครั้งที่ 6 ที่สิงคโปร์

30/1/2018   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น, ความภูมิใจของจุฬาฯ Tag:

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทานคัดเลือก  อ.ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ดร.บุญทวี เลิศปัญญาพรชัย นักวิจัยหลังปริญญาเอก ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ และ น.สพ.สุทัศน์ แสงชูวงศ์ นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาชีวเวชศาสตร์และชีวเทคโนโลยี หลักสูตรร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล สหราชอาณาจักร เป็นสามในห้าผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก ครั้งที่ 6 (Global Young Scientists Summit; GYSS 2018) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21–26 มกราคม 2561 ณ Nanyang Technological University สาธารณรัฐสิงค์โปร์ ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ได้รับรางวัลโนเบล นักวิทยาศาสตร์อาวุโส กับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ผ่านกิจกรรมการบรรยายเดี่ยว การอภิปรายกลุ่ม และชั้นเรียนย่อย โดยผู้บรรยายเป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบล รางวัล Fields Medal รางวัล Millennium Technology และรางวัล Turing Award  การประชุมดังกล่าวจะเป็นการเปิดโลกทัศน์ทางงานวิจัย การสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยรุ่นใหม่ รวมทั้งมีการเยี่ยมชมสถาบันวิจัยชั้นนำทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสาธารณรัฐสิงค์โปร์อีกด้วย

การประชุม GYSS เป็นการประชุมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รับสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระประสงค์ให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ของประเทศไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม GYSS โดยเป็นการคัดเลือก นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ หรือนักวิจัยของประเทศไทยที่มีศักยภาพและคุณสมบัติที่เหมาะสมจากทั่วประเทศ มีผู้ผ่านรอบแรกเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์จำนวน 48 คน และมีการนำรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์จำนวน 9 คน    ขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย จำนวน 5 คน เพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยในการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยผู้แทนประเทศไทยอีก 2 คน ได้แก่ อ.ดร.ปิติรัตน์ พลพบู  หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ อ.ดร.วรมย์ญลิน ทิพย์มณี ภาควิชาชีวเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

View : 988