ภาพกิจกรรม : จุฬาฯ – อ.ส.ค. ร่วมมือพัฒนาวิชาการด้านโคนมและอุตสาหกรรมการแปรรูปนม

31/1/2018   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag:

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านโคนมและอุตสาหกรรมการแปรรูปนม กับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุม 215 อาคารเคมี 2 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ โดยมี รศ.ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เป็นผู้    ลงนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือกันในด้านการวิจัยและพัฒนาด้านวิชาการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการของบุคลากร ฝึกอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ทั้งนี้เพื่อความยั่งยืนของการผลิตโคนม และความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศไทย

View : 50