อบรมการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการปฏิบัติงาน

2/2/2018   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: ,

สถาบันภาษาไทยสิริธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561  ระหว่างวันที่ 15  กุมภาพันธ์ –  29  พฤษภาคม  2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สถาบันภาษาไทยสิรินธร ชั้น 3 อาคารจุฬาวิชช์ 1 โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันภาษาไทยสิรินธร และภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เป็นวิทยากร  หลักสูตรการอบรมมี        5 หลักสูตร ดังนี้

– ความรู้เรื่องบาลีสันสกฤตในภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรมไทย

– การเขียนบันทึกและจดหมายติดต่องาน

– เสียงกับการสื่อสาร

– การเขียนรายงานการประชุม

– การเขียนบันทึก/จดหมายติดต่องาน และการเขียนรายงานการประชุม

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2DSkl7f

หรือโทร 0-2218-9481,083-805-5801

View : 1465