ภาพกิจกรรม : เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 10 ปัญหาหรือตัณหา : ธรรมาภิบาลกับเรื่องเพศในโรงเรียนไทย

7/2/2018   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag:

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดเวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 10 เรื่อง “ปัญหาหรือตัณหา :  ธรรมาภิบาลกับเรื่องเพศในโรงเรียนไทย” เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 202 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นเวทีวิชาการสาธารณะเผยแพร่องค์ความรู้จากนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ ในประเด็นความสัมพันธ์อันเป็นปัญหาระหว่างครูกับศิษย์       ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศในโรงเรียน ซึ่งปรากฏเป็นข่าวคราวเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศทางสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่องและอยู่ในความสนใจของประชาชนอยู่ในขณะนี้ โดยมี ผศ.ดร.พิรงรอง    รามสูต รองอธิการบดี จุฬาฯ เป็นผู้กล่าวเปิดงานเสวนา ดำเนินรายการโดย อ.ดร.อลงกรณ์    ปริวุฒิพงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

วิทยากรร่วมการเสวนาในประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล นักวิชาการด้านการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวถึงประเด็นอำนาจนิยมในระบบการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน และความรุนแรงเรื่องเพศในโรงเรียน ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวถึงประเด็นในแง่มุมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กและเยาวชน คุณณัฏฐา โกมลวาทิน บรรณาธิการข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กล่าวถึงมุมมองของสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวการคุกคามทางเพศ โดยไม่ซ้ำเติมผู้ตกเป็นเหยื่อ คุณจิตติมา ภาณุเตชะ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง กล่าวถึงมุมมองทางเพศ (Sexuality) มาตรการคุ้มครองเยาวชนในสถานศึกษา และกระบวนการแก้ปัญหา

 

View : 60