ภาพกิจกรรม : การรณรงค์แยกขยะในสำนักงาน (Green Office) ภายใต้โครงการ Chula zero waste

7/2/2018   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: ,

การประชุมโครงการรณรงค์แยกขยะในสำนักงาน (Green Office) ภายใต้โครงการ “พัฒนาต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย และขยะอันตรายในพื้นที่เมือง (Chula zero waste)” วิทยากรโดย ดร.สุจิตรา วาสนาดำรงดี นักวิจัยจากสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ และผู้จัดการโครงการ  Chula zero waste เพื่อจัดระบบการแยกขยะตามประเภทต่างๆ ลดปริมาณขยะเหลือทิ้งให้น้อยที่สุด สร้างความตระหนักต่อปัญหาขยะมูลฝอยและส่งเสริมให้บุคลากรในสำนักงานหรือส่วนงานได้มีส่วนรวมในการลดและแยกขยะ นำไปสู่วัฒนธรรมองค์กร เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 205 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 3 หน่วยงานศูนย์สื่อสารองค์กรจุฬาฯ และหน่วยงานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

View : 113