ภาพกิจกรรม : โครงการ “Chula-Nan Expo 2018 จากสามย่านสู่ยอดดอย”

2/3/2018   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น, ความภูมิใจของจุฬาฯ Tag:

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 ณ ข่วงเมืองน่าน จ.น่าน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดโครงการ “Chula-Nan Expo 2018 จากสามย่านสู่ยอดดอย” โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และกล่าวรายงานโดย ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดี เพื่อเผยแพร่ข้อมูล องค์ความรู้เชิงวิชาการจากการบูรณาการศาสตร์ต่างๆของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดน่าน เผยแพร่แก่นักเรียน หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไปในจังหวัดน่าน ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในการเฝ้าระวังต่อพิษภัยสารเคมีและสนับสนุนเกษตรกรให้ปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรสู่ระบบเกษตรอินทรีย์
ในงานมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับเทศบาลเมืองน่าน โดย ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดีจุฬาฯ และนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองน่าน การจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องงานวิจัย วิชาการโดยคณะและหน่วยงานต่างๆของจุฬาฯ กิจกรรมตรวจสุขภาพประชาชนโดยคณะแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ บริการตรวจสุขภาพช่องปากแก่ประชาชน โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และบริการตรวจสุขภาพ/ฉีดวัคซีนสัตว์โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดน่านมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ในช่วงเย็น มีกิจกรรมเสวนา “ทำไมเมืองน่านต้อง GO GREEN” โดย ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดีจุฬาฯ ผศ.ดร.วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาฯดร.ปัณฑิตา ตันวัฒนะ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ คุณสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองน่าน ฯลฯ ต่อด้วยการเสวนาเรื่อง “ทำไมเกษตรน่านต้อง GO GREEN?” โดย อ.ดร.ธัญศิภรณ์ จันทร์หอม สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาฯ รศ.ดร.ปฏิภาณ ปัญญาพลกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ คุณศุภลักษณ์ สุวรรณ เกษตรกรต้นแบบเครือข่ายจุฬาฯ คุณสุวรรณา หลั่งน้ำสังข์ กรรมการผู้จัดการบริษัทสังคมสุขภาพ จำกัด (เลมอนฟาร์ม) ผู้แทนเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำตัดศัตรูพืช ฯลฯ
จากนั้นมีพิธีให้คำปฏิญญาของกลุ่มสมาชิกเกษตรอินทรีย์ PGS น่าน ในการผลิตพืชผักโดยใช้เกษตรอินทรีย์ หยุดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์ PGS ที่จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างเลมอนฟาร์ม จุฬาฯ และ สสส. จบแล้วเป็นการบรรยายหัวข้อ “เกษตรแบ่งปัน เกษตรแบ่งกัน” โดย ศุ บุญเลี้ยง ท่ามกลางบรรยากาศงานเลี้ยงอาหารค่ำแบบล้านนาด้วยเมนูพิเศษพืชผักจากเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพ ปิดท้ายด้วยการแสดงจากนักเรียนในเครือข่ายโครงการอบรมบ่มเพาะยุวศิลปินนาฏยศิลป์-ดนตรีไทยเมืองน่าน ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

View : 218