ภาพกิจกรรม : ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาฯให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเรื่องนวัตกรรมต่างๆ เพื่อผู้สูงอายุ

6/3/2018   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น, นวัตกรรมและงานวิจัย Tag:

เมื่อวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 รศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย ผู้ช่วยอธิการบดี งานยุทธศาสตร์และนวัตกรรม จุฬาฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ไปรมา อิศรเสนา ณ อยุธยา ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ อ.ดร.อภิวัฒน์ เล็กอุทัย ผศ.ดร.อาภรณ์ ธีรมงคลรัศมี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ อ.ดร.ภาคภูมิ สมบูรณ์ หลักสูตรวิศวกรรมชีวเวช คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ  และ อ.พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ผู้พัฒนาผลงานนวัตกรรมต่างๆ เพื่อผู้สูงอายุ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ เรื่องผลงานนวัตกรรมของจุฬาฯ เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

View : 58