ภาพกิจกรรม : คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ Osaka City University จัดประชุมวิชาการนานาชาติ

7/3/2018   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag:

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ โดย ศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์วิจัยวัฒนธรรมเมือง (Urban Research Plaza) โดยความร่วมมือกับ Osaka City University ประเทศญี่ปุ่น เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 16th Urban Research Plaza’s Forum: Education for Creative and Responsive Citizenship ระหว่างวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2561 ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.บัณฑิต เอื้อาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม Prof.Dr. Gerald W. Fry, University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้กล่าวปาฐกถานำและอภิปรายเกี่ยวกับการปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์โดยบทบาทและหน้าที่ของนักวิชาการ ครูอาจารย์ และศิลปินในการจัดการศึกษาเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรในสังคมเมือง
การจัดงานในครั้งนี้มีนักวิชาการที่มีความสนใจศึกษาวิจัยด้านการศึกษาและวัฒนธรรมเมืองเข้าร่วมเสนอผลงานจำนวน 12 บทความจาก 7 ประเทศได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น นอร์เวย์ มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา อียิปต์และประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการเสนอผลงานศิลปะสร้างสรรค์ของนิสิตระดับปริญญาเอกภายใต้หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตของคณะศิลปกรรมศาสตร์ 4 บทความเพื่อนำเสนอแนวทางในการประยุกต์ใช้ศิลปะและการแสดงเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน

View : 75