อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Ethical Issues of Health Sciences and Social Sciences Research”

7/3/2018   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: , ,

 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน กลุ่มสหสถาบัน ชุดที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Ethical Issues of Health Sciences and Social Sciences Research” ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 322 อาคารสถาบัน 2 เพื่อให้ทราบถึงหลักการเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยตามหลักสากล ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ให้ปฏิบัติตามหลักการทำวิจัยที่ดี โดยคำนึงสิทธิ ความปลอดภัยของอาสาสมัคร

ขอเชิญบุคลากรทางด้านการแพทย์ และสาธารณสุข นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ ตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท ข้าราชการเบิกได้ตามสิทธิ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คุณปรัชญา น้ำใจดี) โทร. 0-2218-8230 E-mail: Pratchaya.N@chula.ac.th

View : 193