ภาพกิจกรรม : จุฬาฯ ร่วมมือ ธกส. พัฒนาความร่วมมือวิชาการ

7/3/2018   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag:

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ ห้องรับรองชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  พัฒนางานวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม  โดยใช้ข้อมูลทางด้านสินเชื่อของเกษตรกร นำมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเครดิต การประกันภัยพืชผลทางการเกษตร ที่สอดคล้องกับ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในภาคชนบท  รวมถึงนโยบายรัฐบาล
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  เอื้ออาภรณ์  อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายอภิรมย์ สุขประเสริฐ  ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและประสานความร่วมมือในการจัดทำวิจัย  เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม   อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยใช้ข้อมูลทางด้านสินเชื่อของเกษตรกร มาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลด้านเครดิต (Platform for credit data analytics) การใช้เทคโนโลยี Geographic Information System (GIS) มาพัฒนาระบบประกันความเสียหายของพืชผลทางการเกษตร ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ   ซึ่งทั้งสองหน่วยงานสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน  เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุด
นายอภิรมย์กล่าวว่า  ในช่วงที่ผ่านมา ธ.ก.ส.ได้ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำโครงการผลิใบต้นกล้าการเกษตร เพื่อกระตุ้นและสร้างความมั่นใจให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ มาร่วมพัฒนาภาคเกษตรกรรมในรูปของทุนการศึกษา 56 ทุน ทุนสนับสนุนการฝึกงานและการศึกษาดูงาน 20 โครงการ และสนับสนุนเงินทุนเพื่อเสริมสร้างทักษะตามแผนธุรกิจ 50 โครงการ รวมเป็นเงินกว่า 23 ล้านบาท   สำหรับความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้   เป็นการนำจุดเด่นด้านองค์ความรู้ ด้านวิชาการ  นวัตกรรม การวิจัยรวมถึงการใช้เทคโนโลยี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาเชื่อมโยงกับ ธ.ก.ส.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการสินเชื่อทางการเกษตร และมีความใกล้ชิดกับเกษตรกรที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ   ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนาด้านการเกษตรมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะปัญหาภาวการณ์เปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศของโลก  ที่ถือเป็นภัยคุกคามทางธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรมากที่สุด   ดังนั้นทุกประเทศต้องแสวงหาเทคโนโลยีรวมถึงเครื่องมือมารองรับและป้องกันความเสี่ยงให้กับเกษตรกร  เช่น  การพัฒนาระบบประกันภัยพืชผล ระบบฐานข้อมูลด้านการผลิต  ด้านเครดิต  โดยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ประกอบการตัดสินใจ  รวมทั้งมีการกระจายองค์ความรู้ด้านวิจัย  นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงและได้รับประโยชน์  ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน นับเป็นก้าวสำคัญที่จะขับเคลื่อนภาคการเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง รวมถึงเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น

View : 50