ภาพกิจกรรม : ไขความลับ ทำอย่างไรคนไทยจะไม่ใหลตาย

8/3/2018   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น, นวัตกรรมและงานวิจัย Tag: , ,

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดแถลงข่าว “ไขความลับ … ทำอย่างไรคนไทยจะไม่ใหลตาย จากการถอดรหัสพันธุกรรมในคนไทยกว่า 750 คน ด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่และการจี้หัวใจด้วยคลื่นวิทยุ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมยาใจ ณ สงขลา อาคารหอพักและพัฒนาคณาจารย์ ชั้น 25 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ผู้ร่วมแถลงข่าว ประกอบด้วย ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ศ.นพ.กุลวี เนตรมณี อาจารย์พิเศษ ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ พล.อ.ท.นพ.กัมปนาท วีรกุล อดีตเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ และ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ดำเนินรายการโดย ผศ.นพ.สมชาย ปรีชาวัฒน์ หัวหน้าอนุสาขาสรีระไฟฟ้าหัวใจ สาขาวิชาหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ในงานมีการสัมภาษณ์คนไข้ที่ได้รับการรักษาช่วยชีวิตจนปลอดภัยจากโรคใหลตาย

ใหลตาย (sudden unexplained (unexpected) nocturnal death syndrome) ใช้เรียกการเสียชีวิตซึ่งเกิดขึ้นขณะหลับในเวลากลางคืน โดยมักมีอาการคล้ายหายใจไม่สะดวก อาจเกิดเสียงร้องคล้ายละเมอก่อนเสียชีวิต มักเกิดในผู้ชายวัยหนุ่มที่ปกติแข็งแรงดี นับเป็นปัญหาในระดับชาติ เพราะเป็นโรคที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตกะทันหันโดยไม่มีอาการเตือนล่วงหน้า ทำให้ยากในการป้องกันและรักษา ทั้งนี้พบว่าความผิดปกติทางพันธุกรรมเป็นสาเหตุสำคัญของโรคนี้
ศ.นพ.กุลวี เนตรมณี อาจารย์พิเศษ ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ผู้บุกเบิกวิธีการใช้คลื่นวิทยุความถี่สูง ผ่านสายจี้บริเวณจุดที่มีปัญหา ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยี 3-Dimention electroanatomical mapping มาจำลองภาพ 3 มิติของหัวใจ เพื่อให้แพทย์มองเห็นการทำงานของกระแสไฟฟ้าหัวใจได้ชัดเจน และค้นหาตำแหน่งที่มีความผิดปกติได้อย่างแม่นยา การจี้หัวใจด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูงช่วยลดจำนวนครั้งของการเกิดหัวใจห้องล่างเต้นพลิ้วได้ วัตถุประสงค์ของการรักษาแนวทางนี้คือมุ่งรักษาโรคให้หายขาด ต่างจากการใส่เครื่องกระตุกหัวใจที่ไม่ใช่ทางแก้ แต่เป็นการป้องกันการเสียชีวิตเท่านั้น วิธีการรักษาด้วยวิธีจี้หัวใจ นอกจากต้องอาศัยเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อให้ค้นหาตำแหน่งผิดปกติได้อย่างแม่นยำแล้ว ปัจจัยที่สำคัญยิ่งคือทักษะและความชำนาญของแพทย์ผู้ทำการรักษา ซึ่งในเมืองไทยยังมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ไม่มากนัก

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยสหสถาบัน 8 สถาบัน “ทำอย่างไรคนไทยจะไม่ใหลตาย” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ (วช.) ผ่านทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นแม่ข่ายเพื่อค้นหาสาเหตุทางพันธุกรรมของโรคใหลตาย โดยการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างรหัสพันธุกรรมของคนเป็นโรคใหลตาย ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นในภาคอีสานและภาคเหนือ และคนที่ไม่เป็นโรค (สุขภาพแข็งแรง)

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า ด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ที่สามารถถอดรหัสพันธุกรรมทั้งหมดของมนุษย์ ประมาณ 3,000 ล้านเบส จึงนำมาใช้ในการถอดรหัสพันธุกรรมของการศึกษาในกลุ่มของผู้ป่วยโรคใหลตาย จำนวน 250 คน เปรียบเทียบกับรหัสพันธุกรรมของคนปกติ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกันและเพศเดียวกัน จำนวน 500 คน เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่ ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญพิเศษ นับเป็น “ครั้งแรก” ในการศึกษา เมื่อทราบส่วนเกี่ยวข้องทางพันธุกรรมแล้วจะสามารถโยงไปหาสาเหตุได้ โดยเฉพาะการทำงาน และยีนที่เกี่ยวข้อง จะเป็นตัวบ่งบอกกลไกในการเกิดโรคได้ การศึกษาข้อมูลทางพันธุกรรมของคนไทยครั้งนี้ยังสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงของประเทศ โดยเฉพาะรหัสพันธุกรรมของคนปกติที่มีร่างกายแข็งแรง สามารถนำไปใช้เปรียบเทียบกับโรคอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย สามารถพยากรณ์หาโรคต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

View : 243