18 รายวิชาของจุฬาฯ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นวิชาที่ดีติด Top 200 ของโลก โดย QS World University by Subject 2018

8/3/2018   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น, ความภูมิใจของจุฬาฯ Tag: ,

 

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยแยกตามสาขาวิชา จากการประเมินของ QS   World University Rankings  by Subject 2018 ปรากฏว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยติดอันดับ 150 ของโลก จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (Engineering & Technology) และสังคมศาสตร์และการบริหารจัดการ  (Social Sciences & Management)  ติดอันดับ 200 ของโลก  ในสาขาวิชาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Arts & Humanities) ติดอันดับ 250 ของโลก ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและชีวการแพทย์ (Life Sciences & Medicine)  และติดอันดับ 300 ของโลก ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Sciences)

ในภาพรวมของสาขาวิชา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับดีขึ้น 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการบริหารจัดการ  ติดอันดับที่ 139 ซึ่งดีขึ้นกว่าปีที่แล้วที่ได้อันดับ 159  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  อันดับที่ 140  ซึ่งปีที่ผ่านมาได้อันดับที่ 147  และสาขาวิชาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์  อันดับที่ 197 ขยับดีขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่ได้อันดับที่ 210

ในขณะที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและชีวการแพทย์  ตกจากอันดับที่ 203 มาอยู่อันดับที่ 215 และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ  ตกจากอันดับที่ 256 มาอยู่อันดับที่ 266

เมื่อพิจารณาตามรายวิชา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับในปีนี้ดังนี้

ติดอันดับ 1 – 100 ของโลก จำนวน 2 รายวิชา ได้แก่ วิศวกรรมเหมืองแร่ (Engineering: Mineral & Mining) และวิศวกรรมเคมี (Engineering: Chemical)

ติดอันดับ 51 – 200 ของโลก จำนวน 16 รายวิชา ได้แก่ การเงินและการบัญชี (Accounting     & Finance) สถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม (Architecture & Built Environment) วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (Environmental Sciences) ภูมิศาสตร์ (Geography) ภาษาร่วมสมัย (Modern Languages) เภสัชศาสตร์ (Pharmacy & Pharmacology) การเมืองและการต่างประเทศ (Politics & International Studies) ธุรกิจและการจัดการ (Business & Management Studies) เคมี (Chemistry) วิศวกรรมโยธา และโครงสร้าง (Engineering: Civil & Structural) วิศวกรรมไฟฟ้า (Engineering: Electrical & Electronic) วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมการบิน และวิศวกรรมการผลิต ((Engineering: Mechanical, Aeronautical & Manufacturing) ภาษาศาสตร์ (Linguistics) วัสดุศาสตร์ (Materials Science) แพทยศาสตร์ (Medicine) สังคมวิทยา (Sociology)

ติดอันดับ 201 – 350 ของโลก จำนวน 4 รายวิชา ได้แก่  เศรษฐศาสตร์และพัฒนาการเศรษฐกิจ (Economics & Econometrics) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological Sciences) วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ (Computer Science & Information System) ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ (Physics & Astronomy)

 

ที่มาของข้อมูล https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2018

 

View : 859