ภาพกิจกรรม : จุฬาฯ 1 ใน 8 เครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยจับมือเดินหน้า RUN2

13/3/2018   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag:

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือของเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) ซึ่งเป็นการดำเนินงานและความร่วมมือในระยะที่ 2 ภายในระยะเวลา 5 ปี (ปี 2561-2566) มีเป้าหมายการวิจัยเพื่อประเทศไทย: เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (RUN for Thailand: to sustainable development) ในการนี้ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือดังกล่าว เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) ประกอบด้วย 8 สถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงแนวทางในการดำเนินงานของเครือข่ายฯ โดยมองประเด็นการวิจัยให้ตอบโจทย์สร้างความร่วมมือและเชื่อมโยงในภาคอุตสาหกรรม สามารถนำงานวิจัยต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่ใช้ได้จริง ตลอดจนการพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีคุณภาพและเพิ่มศักยภาพในการทำงาน โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะต้องวางแผนการดำเนินงานในอีก 5 ปีข้างหน้า เพื่อสนองนโยบายของชาติและรองรับความเปลี่ยนแปลงของประเทศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ประธานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย กล่าวถึง การดำเนินงานตลอดระยะเวลา 3 ปี ได้รับผลสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจ จากการวางแผนในการดำเนินงานใน ด้านต่างๆ เช่น การสร้างนวัตกรรม การสร้างความร่วมมือในต่างประเทศ การสร้างความร่วมมือ ในภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนการการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ลักษณะการทำงานของเครือข่ายฯ แบ่งออกเป็น 10 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ด้านสุขภาพ ด้านอาหารเพื่อสุขภาพ ด้านการเกษตร ด้านวัสดุขั้นสูง ด้านดิจิตอล ด้านโลจิสติดส์ ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นหัวหน้ากลุ่มในด้านหุ่นยนต์และด้านอาเซียน

View : 165