ประชุมวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ความร่วมมือสามสถาบัน 

13/5/2014   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น, ความร่วมมือกับนานาชาติ Tag: , ,

20140503_1_hotnews

         วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาฯ  จัดประชุมวิชาการ  The 5th International Graduate Students Conference on Population and Public Health Sciences (IGSCPP) ในวันพุธที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ  ณ ห้องประชุมชั้น ๒   อาคารสถาบัน ๒ จุฬาฯ  เพื่อประสานความร่วมมือกันระหว่างวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาฯ กับสถาบันวิจัยประชากรและสังคม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจัดการเสนอผลงานวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย  และนิสิตนักศึกษา

         ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณาจารย์ นิสิตและบุคลากรจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ เครือข่ายคณะวิชาด้านสาธารณสุขศาสตร์และสุขภาพ  รวมทั้งนักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ได้แก่ มหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยฮ่องกง มหาวิทยาลัยโตเกียว มหาวิทยาลัยเกียวโต มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ฯลฯ

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดร.เขมิกา ยามะรัต โทร. ๐-๒๒๑๘-๘๔๓๗ นางณัฐวรรณ ดีเลิศยืนยง โทร. ๐-๒๒๑๘-๘๑๙๐  www.cphs.chula.ac.th/igscpp

View : 601