• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศซึ่งมีคณาจารย์ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาต่างๆ เป็นที่ยอมรับทางด้านองค์ความรู้ และผลงานการศึกษาวิจัย พร้อมทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้เพื่อเสนอทางออกของปัญหาและให้คำตอบที่ถูกต้องแก่สังคม โดยได้เผยแพร่ความรู้ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะทางวิชาการจากคณาจารย์ นักวิชาการจุฬาฯ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ในประเด็นสำคัญที่กำลังเป็นที่สนใจของสังคม นำเสนอสู่สาธารณะผ่านคอลัมน์ “รู้ลึกกับจุฬาฯ” ทุกวันจันทร์ ในหนังสือพิมพ์ “คมชัดลึก” หน้า 4
 • หัวข้อข่าวนักวิชาการฉบับวันที่
  จุฬาฯ รุกเสนอ 3 นโยบายใหม่ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

  อาจารย์โภไคย ศรีรัตโนภาส ผู้ช่วยอธิการบดี งานกิจการพิเศษ จุฬาฯ

  16/4/2018
  สื่อสารให้เข้าใจความเครียดในเด็กวัยรุ่น

  ผศ.นพ.ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

  9/4/2018
  สิทธิส่วนบุคคลในโลกออนไลน์ไม่ใช่เรื่องไกลตัว

  ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

  2/4/2018
  บทเรียนจากความสำเร็จของกระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลี

  ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ

  26/3/2018
  โมเดล ‘ประชาร่วมใจ’ แก้ภัยพิษสุนัขบ้า

  อาจารย์ภาวรรณ หมอกยา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

  19/3/2018
  ละคร ความบันเทิง และประวัติศาสตร์

  ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

  12/3/2018
  ทันตกรรมพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกร

  ผศ.ทพ.ดร.สุชิต พูลทอง คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

  25/10/2016
  นัยสำคัญของชัยชนะแบบทรัมป์ต่อประชาธิปไตย

  สุรัตน์ โหราชัยกุล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

  28/11/2016
  ข้าวไทยยังไม่หมดความหวัง ถึงเวลาสร้างโอกาสให้ ข้าวพื้นเมือง

  รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

  21/11/2016
  ฟิสิกส์ จุฬาฯ วิชาสุดโหด จริงหรือ?

  ผศ.ดร.ปัจฉา ฉัตราภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ

  14/11/2016
  ไขข้อสงสัย โจชัว หว่องกับความสัมพันธ์ไทย-จีน

  ผศ.วรศักดิ์ มหัทธโนบล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

  8/11/2016
  จุฬาฯ น้อมนำ เกษตรพอเพียง สู่ชุมชน

  รศ.นสพ.ดร.สุดสรร ศิริไวทยพงศ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

  1/11/2016
  ออฟฟิศซินโดรมโรคประจำยุคไอที

  รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ

  5/12/2016
  วิ่งเพื่อรพ.บางสะพาน สะท้อนปัญหาสาธารณสุขไทย

  นพ.สวรรค์ ขวัญใจพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

  19/12/2016
  ประกันเอกชน ดูแลข้าราชการต้องคิดให้ดี

  รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

  12/12/2016
  เตรียมใจรับมือ ซึมเศร้า เมื่อสูงวัย

  รศ.ดร.อรัญญา ตุ้ยคัมภีร์ คณะจิตวิทยา จุฬาฯ

  5/3/2018
  ตูน ฮีโร่ของสังคมไทย

  ผศ.ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ คณะจิตวิทยา จุฬาฯ

  11/12/2017
  ปฏิรูปที่ดินเพื่อ คนจนเมือง

  รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

  13/11/2017
  ทีวีเพื่อเด็กไทย

  ผศ.มรรยาท อัครจันทโชติ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

  6/11/2017
  โรคทางจิตเวช ไม่ใช่ โรคจิต

  ผศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

  16/10/2017
  ไทย พบ ทรัมป์

  ผศ.ดร.ปราณี ทิพยรัตน์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

  11/10/2017
  มองรอบด้านประเด็น “โรฮิงญา”

  ผศ.ดร.นฤมล ทับจุมพล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

  18/9/2017
  รายการเล่าข่าวทีวีหลังหมด “สรยุทธ์”

  อ.ดร.พรรษาสิริ กุหลาบ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

  5/9/2017
  ปฏิรูป รถเมล์ไทย จะสำเร็จไหม?

  รศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

  21/8/2017
  พิธีกรรม คุณค่า และศรัทธา

  รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

  14/8/2017