อาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย

อาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ใกล้กับคณะศิลปกรรมศาสตร์ แบ่งเป็น 4 ชั้น ได้แก่

  • ชั้นล่าง จัดเป็นโถงแสดงงานศิลปะ ของนิสิต และบุคลากร
  • ชั้น 2 ห้องศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย จัดแสดงข้อมูลต่างๆที่แสดงให้เห็นถึงศาสตร์ต่างๆที่เกิดขึ้น พัฒนาและบูรณาการโดยชาวจุฬาฯ ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
  • ชั้นที่3 ห้องอุทยานจามจุรี จัดแสดงระบบกายภาพของพื้นที่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน แสดงถึงประวัติความเป็นมา การจัดสร้างอาคาร การพัฒนาพื้นที่ต่างๆในบริเวณของมหาวิทยาลัย
  • ชั้นที่4 กำลังดำเนินโครงการจัดสร้างนิทรรศการเพื่อแสดงความเกี่ยวข้อง การเกื้อกูลกันระหว่างจุฬาฯกับสังคม ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2557
View : 4310