พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน

สถานที่ติดต่อ พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
ผู้ติดต่อ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ
โทรศัพท์/ โทรสาร 02-218-8160
เว็บไซต์ http://www.arri.chula.ac.th/Cholatassathan.htm
วัน – เวลาทำการ วันอังคาร-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09:00 น. – 17:00 น.

ตามรอยพระยุคลบาทจากการเอกสหิบิเชนที่พระจุฑาธุชราชฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จัดให้มีอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ณ เกาะสีชัง หรือ “เอกสหิบิเชน” ตามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์สิ่งของที่หาได้บนเกาะสีชัง เพื่อเป็นการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2434 ในการแสดงพิพิธภัณฑ์ครั้งนี้ เป็นการจัดพิพิธภัณฑ์เมล็ดพืชเพื่อปลูกขวัญกำลังใจให้เกิดความขยันหมั่นเพียรในการทำมาหากิน ซึ่งจัดแสดงเมล็ดพืชผลไม้ตามหมวดหมู่ต่างๆ ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ นอกจากนี้พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างสวนป่าอัษฎางค์คะวัน จัดเป็นสวนพฤกษศาสตร์แบบหนึ่ง ที่รวบรวมไม้นานาพันธุ์ไว้ อัษฎางค์คะวัน ประกอบด้วยจุลวัน มหาวันและมัชฌิมวัน พระราชทานนามตามชื่อป่าในมหาเวสสันดรชาดก

“เอกสหิบิเชน” ชื่อ “ชลทัศนสถาน” ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดสร้างขึ้น นอกจากจะสืบสานการเอกสหิบิเชนตามรอยพระยุคลบาทของพระองค์แล้ว ยังเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับทะเล เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติบริเวณหมู่เกาะสีชังอีกด้วย

ภายในอาคาร “ชลทัศนสถาน” เน้นการนำเสนองานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ทางทะเลของสถาบันฯ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลบริเวณหมู่เกาะสีชัง โดยแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ จำนวน 9 โซน

  1. โซนเทิดพระเกียรติพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  2. โซนสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ
  3. โซน Mini theater แนะนำเกาะสีชัง
  4. โซนระบบนิเวศหาดทราย และระบบนิเวศหาดหิน
  5. โซนแพลงก์ตอนและความสำคัญในระบบนิเวศทางทะเล
  6. โซนพันธุ์สัตว์น้ำ
  7. โซน Touch tank
  8. โซนสัตว์เศรษฐกิจ มิตรของสิ่งแวดล้อม
  9. โซนเรื่องของปะการัง
View : 1774