พิพิธภัณฑสถานพืชศาสตราจารย์กสิน
สุวะตะพันธุ์

สถานที่ติดต่อ ตึกพฤกษศาสตร์ ชั้น 4 ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ติดต่อ หัวหน้าภาควิชาวิชาพฤกษศาสตร์
โทรศัพท์/ โทรสาร 02-252-7981, 02-252-8979
วัน – เวลาทำการ ระหว่างเวลา 10.00 – 16.00 น.ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ

พิพิธภัณฑสถานพืชศาสตราจารย์กสิน สุวะตะพันธุ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2525 เพื่อเป็นที่ระลึกถึงศาสตราจารย์กสิน สุวะตะพันธุ์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานพืช โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับพืช ซึ่งอาจเปรียบได้กับหอสมุดพรรณไม้ รวมทั้งเป็นสถานที่ปฏิบัติงานวิจัยด้วย

เนื้อหาที่จัดแสดง:

ส่วนที่หนึ่ง: ใช้จัดเก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้ ทั้งตัวอย่างแห้ง ตัวอย่างรักษาสภาพโดยการดอง ตัวอย่างผล เมล็ด ละอองเรณู และสปอร์ ภาพถ่าย ภาพวาดสไลด์สีโปร่งแสง ตัวอย่างเนื้อไม้ ซากดึกดำบรรพ์ (fossil)

ส่วนที่สอง: เป็นที่ปฏิบัติงานวิจัยของคณาจารย์ นิสิต และผู้ขอใช้บริการพิพิธภัณฑสถานพืชโดยจัดรวบรวมหนังสือ วารสาร เอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในงานวิเคราะห์เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพันธุ์ไม้
นอกจากนั้นยังใช้เป็นที่จัดทำฐานข้อมูล การสืบค้นข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันมีฐานข้อมูล เฟิร์น กล้วยไม้เมืองไทยพรรณไม้ในพิพิธภัณฑสถานพืชศาสตราจารย์ กสิน สุวะตะพันธุ์ พืชมีพิษ

ส่วนที่สาม: ใช้ในการจัดนิทรรศการ มีเรื่องความหลากหลายของพืชตั้งแต่สาหร่าย เห็ดรา ไลเคนส์

View : 2440