พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์

พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
พระตำหนักดาราภิรมย์ เป็นพระตำหนักของ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี พระราชชายาใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นมรดกทรงคุณค่าของแผ่นดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้ทำการบูรณะพระตำหนักขึ้นใหม่ให้สมบูรณ์งดงามใกล้เคียงสภาพเดิมเมื่อกาลก่อน และจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ สิ่งของเครื่องใช้อันเกี่ยวเนื่องกับพระราชชายาเจ้าดารารัศมี และพระกรณียกิจต่างๆของพระองค์ท่าน โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จเปิดพิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2542 และเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา รวมทั้งยังได้จัดสร้างอาคารรัศมีทัศนา เพื่อเป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชชายาเจ้าดารารัศมี และงานด้านศิลปวัฒนธรรม ล้านนา ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนทุกๆ 3 เดือน รวมทั้งดำเนินโครงการฝึกอบรม งานทางวัฒนธรรมล้านนาต่างๆเช่น ดนตรีพื้นเมือง ช่างฟ้อน การตัดตุง และทำโคม แก่นักเรียน นักศึกษา และชุมชนโดยรอบพระตำหนักดาราภิรมย์ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ และสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้คงอยู่สืบไป กิจกรรมสำคัญประจำปีคืองานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี 9 ธันวาคม ของทุกปี ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเข้าชมพิพิธภัณฑ์กว่า 40,000 คนต่อปี พิพิธภัณฑ์ฯ ตั้งอยู่ที่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้เข้าชมทุกวันเว้นวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น.-17.00น.

View : 8740