ประกาศ

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
อาจารย์ สาขาวิชาวัดและประเมินผลการศึกษา จำนวน 1 อัตรา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 18/4/2017 30/4/2017
ประกาศเรื่องผลงานและลักษณะผลงาน วิธีการเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงาน ที่ใช้ขอกำหนดตำแหน่งฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 23/3/2017
อาจารย์ สาขาวิชานิเทศการศึกษา จำนวน 1 อัตรา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 18/4/2017 31/5/2017
ผู้อำนวยการสำนัก / ผู้อำนวยการฝ่าย / ผู้อำนวยการศูนย์ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาฯ 1/4/2017 30/4/2017
เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (คนงาน) P9 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 3/4/2017 28/4/2017
เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (เอกสารสนเทศ) P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 31/3/2017 18/4/2017
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (การเกษตร) P7 จำนวน 2 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาฯ 30/3/2017 27/4/2017
ขยายเวลา จ้างงานออกแบบโครงการพัฒนาพื้นที่หมอน 33 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 27/3/2017 12/4/2017
จ้างปรับปรุงห้องตรวจรักษาแมวเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 1 งาน คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 5/4/2017 19/4/2017
ซื้อ Network Master จำนวน 1 ชุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 3/4/2017 18/4/2017
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 4/4/2017 18/4/2017
วิศวกร P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 4/4/2017 18/4/2017