ประกาศ

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (เอกสารสนเทศ) P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 16/3/2017 30/3/2017
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 16/3/2017 19/4/2017
วิศวกร P7 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาฯ 21/3/2017 4/4/2017
จ้างปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารจามจุรี 9 ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 20/3/2017 30/3/2017
จ้างงานติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 23/3/2017 31/3/2017
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 17/3/2017 19/4/2017
เจ้าหน้าที่วิรัชกิจ P7 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ จุฬาฯ 10/3/2017 24/3/2017
ซื้อ Bomb calorimeter จำนวน 1 ชุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 14/3/2017 24/3/2017
จ้างงานปรับปรุงโคมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณซอยพื้นที่สยามสแควร์ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 20/3/2017 28/3/2017
ซื้อเตาหลอมสุญญากาศ อุณหภูมิ 2000 องศา จำนวน 1 เครื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 10/3/2017 20/3/2017
อาจารย์ สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 2 อัตรา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 13/3/2017 30/4/2017
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า BUSDUCT อาคารจัตุรัสจามจุรี สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 14/3/2017 22/3/2017