ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
อาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ (วิชาเอกฟิสิกส์) จำนวน 1 อัตรา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 12/10/2017 29/12/2017
ผู้แทนขายอิสระ จำนวน 5 – 10 อัตรา โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ 12/10/2017 27/10/2017
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสร้างสรรค์ จำนวน 1 อัตรา โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ 12/10/2017 5/11/2017
อาจารย์ A-5 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 25/8/2017 29/9/2017
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 20/9/2017 19/10/2017
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 20/9/2017 19/10/2017
เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (เอกสารสนเทศ) P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 20/9/2017 19/10/2017
อาจารย์ A-5 ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 3/10/2017 2/11/2017
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) P7 จำนวน 1 อัตรา ศูนย์วิเคราะห์รายได้และปฏิบัติการลงทุน จุฬาฯ 15/9/2017 11/10/2017
เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (เขียนแบบ) P8 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาฯ 6/10/2017 24/10/2017
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารยุทศาสตร์และการงบประมาณ จุฬาฯ 28/9/2017 12/10/2017
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาฯ 9/10/2017 31/10/2017