ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 22/1/2018 21/2/2018
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ) P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 22/1/2018 21/2/2018
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 22/1/2018 21/2/2018
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บุคคล) P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 22/1/2018 21/2/2018
สัตวแพทย์ P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 21/12/2017 22/1/2018
วิศวกร P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 21/12/2017 20/1/2018
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P8 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 21/11/2017 20/12/2017
สัตวแพทย์ P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 21/11/2017 20/12/2017
นักวิจัยผู้ช่วย P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 22/11/2017 31/12/2017
นักวิจัย AR-5 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 22/11/2017 31/12/2017
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ P7 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารเทคโนดลยีสารสนเทศ จุฬาฯ 27/11/2017 31/1/2018
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาฯ 15/11/2017 30/11/2017
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) P7 จำนวน 2 อัตรา สำนักบริหารยุทศาสตร์และการงบประมาณ จุฬาฯ 15/11/2017 30/11/2017
บรรณารักษ์ P7 จำนวน 1 อัตรา คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ 29/11/2017 29/12/2017
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 14/11/2017 13/12/2017
เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (คอมพิวเตอร์) P8 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาฯ 21/11/2017 29/12/2017
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ 20/11/2017 30/11/2017
เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (คอมพิวเตอร์) P8 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารเทคโนดลยีสารสนเทศ จุฬาฯ 15/11/2017 29/12/2017
อาจารย์ A-5 ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 3/11/2017 1/12/2017
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 8/11/2017 7/12/2017
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บุคคล) P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 8/11/2017 7/12/2017
สัตวแพทย์ P6 จำนวน 1 อัตรา ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาฯ 13/11/2017 30/11/2017
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ P7 จำนวน 1 อัตรา ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาฯ 13/11/2017 30/11/2017
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาฯ 13/11/2017 30/11/2017
เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (เขียนแบบ) P8 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาฯ 10/11/2017 20/11/2017