ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
อาจารย์ สาขาวิชาวัดและประเมินผลการศึกษา จำนวน 1 อัตรา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 18/4/2017 30/4/2017
อาจารย์ สาขาวิชานิเทศการศึกษา จำนวน 1 อัตรา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 18/4/2017 31/5/2017
ผู้อำนวยการสำนัก / ผู้อำนวยการฝ่าย / ผู้อำนวยการศูนย์ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาฯ 1/4/2017 30/4/2017
เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (คนงาน) P9 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 3/4/2017 28/4/2017
เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (เอกสารสนเทศ) P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 31/3/2017 18/4/2017
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (การเกษตร) P7 จำนวน 2 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาฯ 30/3/2017 27/4/2017
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 4/4/2017 18/4/2017
วิศวกร P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 4/4/2017 18/4/2017
บรรณารักษ์ P7 จำนวน 1 อัตรา คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ 3/4/2017 17/4/2017
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาฯ 3/4/2017 14/4/2017
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารเทคโนดลยีสารสนเทศ จุฬาฯ 27/3/2017 15/5/2017
วิศวกร P7 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาฯ 21/3/2017 4/4/2017