ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาฯ 9/5/2017 29/5/2017
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาฯ 16/5/2017 31/5/2017
เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (เอกสารสนเทศ) P7 จำนวน 1 อัตรา ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาฯ 16/5/2017 31/5/2017
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาฯ 16/5/2017 31/5/2017
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา ศูนย์วิเคราะห์รายได้และปฏิบัติการลงทุน จุฬาฯ 5/5/2017 29/5/2017
เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (เทคนิค) P8 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ 11/5/2017 29/5/2017
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ) P7 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ 16/5/2017 31/5/2017
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (กิจการนิสิต) P7 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ 16/5/2017 31/5/2017
เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (เครื่องปรับอากาศ) P8 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาฯ 9/5/2017 23/5/2017
เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (โยธา) P8 จำนวน 2 อัตรา สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาฯ 9/5/2017 23/5/2017
เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (เทคนิค) P8 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาฯ 9/5/2017 23/5/2017
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาฯ 9/5/2017 23/5/2017