ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
ขยายเวลาเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 31/3/2014 9/4/2014
ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายและนิติการ 1 อัตรา สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 31/3/2014 9/4/2014
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) P8 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 31/3/2014 9/4/2014
สัตวแพทย์ P7 จำนวน 3 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 31/3/2014 9/4/2014
นักวิจัยผู้ช่วย P7 จำนวน 1 อัตรา สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 28/3/2014 24/4/2014
เจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 27/3/2014 22/4/2014
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 คณะนิติศาสตร์ 24/3/2014 9/4/2014
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (หลายอัตรา) สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 27/3/2014 30/5/2014
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ) P7 สำนักงานการทะเบียน ฝ่ายบริหาร 26/3/2014 6/4/2014
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 สำนักงานการทะเบียน ฝ่ายบริหาร 26/3/2014 6/4/2014
อาจารย์ ระดับ A5 สาขากฎหมายอาญา คณะนิติศาสตร์ 17/3/2014 11/4/2014
อาจารย์ ระดับ A5 สาขากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ 17/3/2014 11/4/2014