ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
ขยายเวลา อาจารย์ ประจำสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา คณะครุศาสตร์ 28/8/2014 30/9/2014
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P8 จำนวน 2 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 26/8/2014 9/9/2014
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 26/8/2014 9/9/2014
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 26/8/2014 9/9/2014
ขยายเวลา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา ศูนย์การจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 27/8/2014 24/9/2014
เจ้าหน้าที่บริการการงานช่าง (ไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค 26/8/2014 24/9/2014
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 26/8/2014 9/9/2014
ขยายเวลา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 25/8/2014 9/9/2014
ขยายเวลา เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 21/8/2014 9/9/2014
ขยายเวลา เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 21/8/2014 9/9/2014
ขยายเวลา เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค 21/8/2014 9/9/2014
ขยายเวลา เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (โสตทัศนศึกษา) P7 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค 21/8/2014 9/9/2014