ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
อาจารย์สาธิต (AD) จำนวน 2 อัตรา คณะครุศาสตร์ 29/5/2014 20/6/2014
อาจารย์ A-5 จำนวน 4 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์ 27/5/2014 30/6/2014
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 29/5/2014 10/6/2014
ขยายเวลา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา ศูนย์การจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 28/5/2014 25/6/2014
ขยายเวลา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา ศูนย์การจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 28/5/2014 25/6/2014
ขยายเวลา อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา คณะครุศาสตร์ 27/5/2014 31/7/2014
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) P7 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 20/5/2014 10/6/2014
เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ (จัดสอบ) จำนวน 1 ตำแหน่ง ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ 20/5/2014 20/6/2014
เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ (พัสดุ) จำนวน 1 ตำแหน่ง ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ 20/5/2014 20/6/2014
เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ จำนวน 1 ตำแหน่ง ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ 20/5/2014 20/6/2014
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (คอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา คณะนิติศาสตร์ 15/5/2014 10/6/2014
ขยายเวลา เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) P8 คณะวิทยาศาสตร์ 16/5/2014 30/5/2014