ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (คอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา คณะนิติศาสตร์ 15/5/2014 10/6/2014
ขยายเวลา เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) P8 คณะวิทยาศาสตร์ 16/5/2014 30/5/2014
ขยายเวลา ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย P7 คณะวิทยาศาสตร์ 16/5/2014 30/5/2014
เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ จำนวน 1 อัตรา ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15/5/2014 27/5/2014
ผู้อำนวยการฝ่ายบริการนิสิตและอาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 15/5/2014 26/5/2014
ผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายนานาชาติ จำนวน 1 อัตรา ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 15/5/2014 26/5/2014
ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 15/5/2014 26/5/2014
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 12/5/2014 26/5/2014
ผู้อำนวยการสำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ จำนวน 1 อัตรา ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 15/5/2014 26/5/2014
ขยายเวลา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์(ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ 12/5/2014 26/5/2014
ขยายเวลา อาจารย์ ระดับ A-5 สาขากฎหมายภาษีอากร จำนวน 1 อัตรา คณะนิติศาสตร์ 12/5/2014 13/6/2014
ขยายเวลา อาจารย์ ระดับ A-5 สาขากฎหมายอาญา จำนวน 1 อัตรา คณะนิติศาสตร์ 12/5/2014 13/6/2014