ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
วิศวกร P7 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาฯ 10/11/2017 20/11/2017
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) P7 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารการเงิน จุฬาฯ 1/11/2017 30/11/2017
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ จุฬาฯ 1/11/2017 16/11/2017
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาฯ 8/11/2017 30/11/2017
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร จำนวน 1 อัตรา ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาฯ 29/9/2017 17/11/2017
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 20/10/2017 30/11/2017
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ) P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 24/10/2017 7/11/2017
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 30/10/2017 13/11/2017
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารเทคโนดลยีสารสนเทศ จุฬาฯ 31/10/2017 8/11/2017
บรรณารักษ์ P7 จำนวน 1 อัตรา คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ 31/10/2017 17/11/2017
อาจารย์ A-5 ภาควิชาสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 20/10/2017 30/11/2017
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P8 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 20/10/2017 20/11/2017
สัตวแพทย์ P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 20/10/2017 20/11/2017
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บุคคล) P7 จำนวน 1 อัตรา คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ 16/10/2017 3/11/2017
อาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ (วิชาเอกฟิสิกส์) จำนวน 1 อัตรา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 12/10/2017 29/12/2017
ผู้แทนขายอิสระ จำนวน 5 – 10 อัตรา โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ 12/10/2017 27/10/2017
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสร้างสรรค์ จำนวน 1 อัตรา โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ 12/10/2017 5/11/2017
อาจารย์ A-5 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 25/8/2017 29/9/2017
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 20/9/2017 19/10/2017
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 20/9/2017 19/10/2017
เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (เอกสารสนเทศ) P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 20/9/2017 19/10/2017
อาจารย์ A-5 ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 3/10/2017 2/11/2017
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) P7 จำนวน 1 อัตรา ศูนย์วิเคราะห์รายได้และปฏิบัติการลงทุน จุฬาฯ 15/9/2017 11/10/2017
เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (เขียนแบบ) P8 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาฯ 6/10/2017 24/10/2017
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารยุทศาสตร์และการงบประมาณ จุฬาฯ 28/9/2017 12/10/2017