ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (เอกสารสนเทศ) P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 16/3/2017 30/3/2017
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 16/3/2017 19/4/2017
วิศวกร P7 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาฯ 21/3/2017 4/4/2017
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 17/3/2017 19/4/2017
เจ้าหน้าที่วิรัชกิจ P7 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ จุฬาฯ 10/3/2017 24/3/2017
อาจารย์ สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 2 อัตรา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 13/3/2017 30/4/2017
อาจารย์ A-5 ภาควิชาสูติศาสตร์ฯ จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 13/3/2017 28/4/2017
ผู้อำนวยการ จำนวน 1 อัตรา ศุนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ 13/3/2017 31/3/2017
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) P7 จำนวน 1 อัตรา ศูนย์บริหารความเสี่ยง จุฬาฯ 3/3/2017 15/3/2017
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ 13/3/2017 31/3/2017
อาจารย์ A-5 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 13/3/2017 30/4/2017
บรรณารักษ์ P7 จำนวน 1 อัตรา คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ 6/3/2017 21/3/2017