ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ 6/3/2017 21/3/2017
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 3/3/2017 17/3/2017
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (การเกษตร) P8 จำนวน 1 อัตรา ศุนย์สัตว์ทดลอง จุฬาฯ 1/3/2017 15/3/2017
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ จุฬาฯ 25/2/2017 31/3/2017
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 7/3/2017 7/4/2017
อาจารย์ A-5 ภาควิชาสัตวแทพยสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 7/3/2017 7/4/2017
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 3/3/2017 3/4/2017
วิศวกร P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 3/3/2017 30/3/2017
เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (คนงาน) P9 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 1/3/2017 31/3/2017
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 1/3/2017 31/3/2017
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 3 อัตรา สำนักบริหารวิชาการ จุฬาฯ 28/2/2017 14/3/2017
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารวิชาการ จุฬาฯ 28/2/2017 14/3/2017