ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาฯ 9/10/2017 31/10/2017
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 1 อัตรา ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาฯ 15/9/2017 18/10/2017
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 2 อัตรา ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาฯ 15/9/2017 18/10/2017
สัตวแพทย์ P6 จำนวน 1 อัตรา ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาฯ 15/9/2017 18/10/2017
นักวิจัย AR-5 จำนวน 1 อัตรา ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาฯ 15/9/2017 18/10/2017
เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (โยธา) P8 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาฯ 25/9/2017 9/10/2017
เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ไฟฟ้า) P8 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาฯ 25/9/2017 9/10/2017
วิศวกร P7 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาฯ 14/9/2017 3/10/2017
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) P7 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารการเงิน จุฬาฯ 15/9/2017 3/10/2017
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 2 อัตรา ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ 7/9/2017 6/10/2017
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ประชาสัมพันธ์) P7 จำนวน 1 อัตรา ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ 7/9/2017 6/10/2017
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา ศูนย์บริหารกลาง จุฬาฯ 14/9/2017 28/9/2017
อาจารย์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 2 อัตรา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 18/9/2017 31/10/2017
กรรมการผู้อำนวยการ จำนวน 1 อัตรา ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ 18/9/2017 24/10/2017
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 2 อัตรา ศูนย์การจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 18/9/2017 18/10/2017
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P8 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 22/9/2017 20/10/2017
ผู้แทนขายอิสระ จำนวน 5-10 อัตรา โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ 18/9/2017 29/9/2017
สัตวแพทย์ P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 20/9/2017 20/10/2017
อาจารย์ สังกัดภาควิชาสูติศาสตร์ฯ จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 18/9/2017 12/10/2017
อาจารย์ ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา จำนวน 1 อัตรา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 18/9/2017 31/10/2017
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร จำนวน 1 อัตรา คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ 11/9/2017 10/10/2017
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 5/9/2017 19/9/2017
เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (เอกสารสนเทศ) P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 5/9/2017 19/9/2017
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ