ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
อาจารย์ สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา จำนวน 1 อัตรา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 1/3/2017 31/3/2017
เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (เทคนิค) P8 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาฯ 1/3/2017 14/3/2017
วิศวกรไฟฟ้า P7 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาฯ 1/3/2017 14/3/2017
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาฯ 1/3/2017 14/3/2017
สัตวแพทย์ P6 (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วย) จำนวน 1 อัตรา ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาฯ 1/3/2017 14/3/2017
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ประชาสัมพันธ์) P7 จำนวน 1 อัตรา ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ 1/3/2017 14/3/2017
นิติกร P7 จำนวน 1 อัตรา ศูนย์กฎหมายและนิติการ จุฬาฯ 1/3/2017 14/3/2017
เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ประปา) P8 จำนวน 3 อัตรา สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาฯ 1/3/2017 14/3/2017
เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (เทคนิค) P8 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาฯ 1/3/2017 14/3/2017
วิศวกรไฟฟ้า P7 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาฯ 15/2/2017 14/3/2017
เจ้าหน้าที่สำนักงานการเงิน P7 จำนวน 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาฯ 1/3/2017 14/3/2017
สัตวแพทย์ P6 จำนวน 1 อัตรา ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาฯ 1/3/2017 14/3/2017