ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (อิเล็กทรอนิกส์) P8 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 6/6/2017 12/7/2017
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P8 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 6/6/2017 12/7/2017
อาจารย์ A-5 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 16/6/2017 31/7/2017
อาจารย์ สาขาวิชานิเทศการศึกษา จำนวน 1 อัตรา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 16/6/2017 31/7/2017
อาจารย์ A-5 ภาคสิชาสูติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 1/6/2017 30/6/2017
อาจารย์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 2 อัตรา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 16/6/2017 31/7/2017
อาจารย์ A-5 ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 16/6/2017 31/7/2017
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาวิชาการ จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารวิชาการ จุฬาฯ 1/6/2017 30/6/2017
อาจารย์ A-5 ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 1/6/2017 30/6/2017
อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ จำนวน 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 5/6/2017 30/6/2017
อาจารย์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 1 อัตรา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 5/6/2017 30/6/2017
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 2 อัตรา ศูนย์บริหารกลาง จุฬาฯ 22/5/2017 7/6/2017