ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 คณะนิติศาสตร์ 24/3/2014 9/4/2014
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (หลายอัตรา) สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 27/3/2014 30/5/2014
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ) P7 สำนักงานการทะเบียน ฝ่ายบริหาร 26/3/2014 6/4/2014
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 สำนักงานการทะเบียน ฝ่ายบริหาร 26/3/2014 6/4/2014
อาจารย์ ระดับ A5 สาขากฎหมายอาญา คณะนิติศาสตร์ 17/3/2014 11/4/2014
อาจารย์ ระดับ A5 สาขากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ 17/3/2014 11/4/2014
อาจารย์ ระดับ A-5 สาขากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คณะนิติศาสตร์ 17/3/2014 11/4/2014