ประกาศ

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
ประกาศเชิญชวนทั่วไป ซื้อ LCD Projecter จำนวน 10 เครื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 17/3/2014 27/3/2014
อาจารย์ ระดับ A5 สาขากฎหมายอาญา คณะนิติศาสตร์ 17/3/2014 11/4/2014
อาจารย์ ระดับ A5 สาขากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ 17/3/2014 11/4/2014
อาจารย์ ระดับ A-5 สาขากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คณะนิติศาสตร์ 17/3/2014 11/4/2014
ประกาศเชิญชวนทั่วไป หุ่นฝึกช่วยชีวิต 3 ตัว คณะทันตแพทยศาสตร์ 19/3/2014 31/3/2014
ประกาศเชิญชวนทั่วไป การซื้อ Articulator 20 ตัว คณะทันตแพทยศาสตร์ 19/3/2014 31/3/2014
ประกาศเชิญชวนทั่วไป เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ 19/3/2014 31/3/2014
ประกาศเชิญชวนทั่วไป กล้องจุลทรรศน์ 2 ตา จำนวน 5 ตัว คณะทันตแพทยศาสตร์ 19/3/2014 31/3/2014