ประกาศ

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (โยธา) P8 จำนวน 2 อัตรา สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาฯ 8/6/2017 9/7/2017
เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (เทคนิค) P8 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาฯ 8/6/2017 9/7/2017
วิศวกร P7 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาฯ 8/6/2017 9/7/2017
ปรับปรุงคลินิคทันตกรรมผู้สูงอายุ จำนวน 1 งาน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 19/6/2017 29/6/2017
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเพื่อผู้พิการ ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 19/6/2017 29/6/2017
โครงการปรับปรุงชั้น 12-13 อาคารบรมนาถศรีนครินทร์ จำนวน 1 งาน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 19/6/2017 29/6/2017
จ้างทำความสะอาดสำนักบริหารกิจการนิสิต ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 19/6/2017 28/6/2017
ซื้อ GPS Equipment จำนวน 80 เครื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 15/6/2017 26/6/2017
จ้างงานรื้อถอนและปรับปรุงพื้นที่ ชั้น LG อาคารสยามสแควร์วัน สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 23/6/2017 3/7/2017
เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (เอกสารสนเทศ) P7 จำนวน 1 อัตรา ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาฯ 1/6/2017 30/6/2017
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา ศูนย์วิเคราะห์รายได้และปฏิบัติการลงทุน จุฬาฯ 30/5/2017 16/6/2017
เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (เทคนิค) P8 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ 30/5/2017 16/6/2017