ประกาศ

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 9/8/2017 18/8/2017
ซื้อเครื่องวิเคราะห์โปรตีน จำนวน 1 ชุด คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 9/8/2017 18/8/2017
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 19 รายการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 8/8/2017 17/8/2017
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารของศูนย์ฝึกนิสิตฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 8/8/2017 17/8/2017
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 8/8/2017 17/8/2017
จ้างเหมาบริการจัดการดูแลและควบคุมระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสัตววิทยวิจักษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 9/8/2017 18/8/2017
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารสัตววิทยวิจักษ์ ชั้น 1 – 10 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 9/8/2017 18/8/2017
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ 9/8/2017 15/8/2017
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 4/8/2017 4/9/2017
เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (เอกสารสนเทศ) P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 4/8/2017 4/9/2017
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 3/8/2017 1/9/2017
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 3/8/2017 1/9/2017