ประกาศ

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
ครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ 16/7/2014 25/7/2014
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบจอสัมผัส จำนวน 50 เครื่อง ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล 15/7/2014 25/7/2014
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 16/7/2014 24/7/2014
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 16/7/2014 24/7/2014
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (กิจการนิสิต) P7 จำนวน 1 อัตรา ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 16/7/2014 24/7/2014
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์ 16/7/2014 24/7/2014
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์ 16/7/2014 24/7/2014
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์ 16/7/2014 24/7/2014
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค จำนวน 6 เครื่อง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 10/7/2014 23/7/2014
ขยายเวลา อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์ 16/7/2014 31/7/2014
เครื่องล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง คณะสัตวแพทยศาสตร์ 10/7/2014 21/7/2014
เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 10 เครื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7/7/2014 18/7/2014