ประกาศ

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
Wireless Access Point จำนวน 24 ชุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ 9/6/2014 19/6/2014
อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา คณะครุศาสตร์ 9/6/2014 31/7/2014
จ้างติดตั้งระบบประตูทางเข้า-ออก อาคารหอพักนิสิตแบบมีแผงกั้นอัตโนมัติ ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ 9/6/2014 19/6/2014
ปรับปรุงต่อเติมสำนักงานหลักสูตรนานาชาติ จำนวน 1 งาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4/6/2014 23/6/2014
เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ 1 อัตรา ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4/6/2014 25/6/2014
อาจารย์ A-5 สาขากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 1 อัตรา คณะนิติศาสตร์ 2/6/2014 16/6/2014
ขยายเวลา อาจารย์ A-5 (สาขากฎหมายมหาชน) 1 อัตรา คณะนิติศาสตร์ 5/6/2014 27/6/2014
ขยายเวลา อาจารย์ A-5 (สาขากฎหมายอาญา) 2 อัตรา คณะนิติศาสตร์ 5/6/2014 27/6/2014
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 คณะนิติศาสตร์ 2/6/2014 25/6/2014
เครื่องฟอกอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ 4/6/2014 17/6/2014
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 คณะนิติศาสตร์ 2/6/2014 25/6/2014
อุโมงค์น้ำพร้อมการติดตั้ง จำนวน 1 ชุด คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 5/6/2014 18/6/2014