ประกาศ

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
ซื้อตู้ดูดควันสารเคมี จำนวน 1 เครื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ 7/5/2014 19/5/2014
ซื้ออุปกรณ์สำหรับงานปริทันตวิทยา จำนวน 7 รายการ คณะทันตแพทยศาสตร์ 7/5/2014 19/5/2014
ปรับปรุงระบบปรับอากาศอาคาร 60 ปี จำนวน 1 ระบบ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 14/5/2014 16/5/2014
ครุภัณฑ์เครื่อง LCD จำนวน 8 เครื่อง สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ 6/5/2014 19/5/2014
จ้างปรับปรุงระบบกันซึมกระบะต้นไม้ และฝ้าเพดานภายนอก สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ 6/5/2014 19/5/2014
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) P8 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 25/4/2014 9/5/2014
จัดซื้อตั๋วเครื่องบิน จำนวน 1 รายการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 28/4/2014 14/5/2014
ขยายเวลา เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (เทคนิค) P8 จำนวน 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์ 30/4/2014 9/5/2014
ประกวดราคาปรับปรุงห้องเรียนและห้องประชุม คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 30/4/2014 14/5/2014
ซื้อครุภัณฑ์ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 1 ระบบ สถาบันวิจัยพลังงาน 28/4/2014 14/5/2014
ซื้อครุภัณฑ์ระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม จำนวน 1 ระบบ สถาบันวิจัยพลังงาน 28/4/2014 14/5/2014
ซื้อครุภัณฑ์ คณะนิติศาสตร์ 29/4/2014 16/5/2014