ประกาศ

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
ซื้อครุภัณฑ์ KF Fischer จำนวน 1 เครื่อง คณะเภสัชศาสตร์ 31/3/2014 9/4/2014
ขยายเวลาเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา ศูนย์การจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 31/3/2014 24/4/2014
ขยายเวลา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา ศูนย์การจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 31/3/2014 24/4/2014
ขยายเวลาเจ้าหน้าวิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา ศูนย์การจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 31/3/2014 24/4/2014
ขยายเวลาเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 3 อัตรา ศูนย์การจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 31/3/2014 24/4/2014
ขยายเวลาเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 31/3/2014 9/4/2014
ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายและนิติการ 1 อัตรา สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 31/3/2014 9/4/2014
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 3 รายการ ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ 28/3/2014 11/4/2014
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) P8 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 31/3/2014 9/4/2014
สัตวแพทย์ P7 จำนวน 3 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 31/3/2014 9/4/2014
นักวิจัยผู้ช่วย P7 จำนวน 1 อัตรา สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 28/3/2014 24/4/2014
เจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 27/3/2014 22/4/2014