ประกาศ

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
ขยายเวลา อาจารย์ระดับ A-5 สาขากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คณะนิติศาสตร์ 25/6/2014 18/7/2014
จัดซื้อ Fume Hood จำนวน 4 เครื่อง วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 23/6/2014 4/7/2014
ซื้อรถกู้ภัย จำนวน 1 คัน ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค 24/6/2014 4/7/2014
ปรับปรุงระบบเครือข่าย จำนวน 1 งาน คณะเศรษฐศาสตร์ 24/6/2014 7/7/2014
ปรับปรุงบำรุงรักษาสถานี RMU และหม้อแปลงไฟฟ้า สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ 23/6/2014 4/7/2014
นักจิตวิทยา P7 จำนวน 2 อัตรา ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 24/6/2014 10/7/2014
เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ร่วมกับกระแสไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 23/6/2014 4/7/2014
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 96 เครื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 23/6/2014 27/6/2014
อุปกรณ์อ่านสัญญาณจากสเตรนเกจ จำนวน 4 ชุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ 20/6/2014 30/6/2014
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ P7 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 19/6/2014 24/7/2014
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ P7 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 19/6/2014 24/7/2014
อาจารย์ ระดับA-5 จำนวน 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์ 19/6/2014 31/7/2014