ประกาศ

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 คณะนิติศาสตร์ 24/3/2014 9/4/2014
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (หลายอัตรา) สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 27/3/2014 30/5/2014
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ) P7 สำนักงานการทะเบียน ฝ่ายบริหาร 26/3/2014 6/4/2014
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 สำนักงานการทะเบียน ฝ่ายบริหาร 26/3/2014 6/4/2014
ยังไม่มีการประมูลขายทอดตลาด
ประกาศเชิญชวนทั่วไปจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน สำนักงานจัดการทรัพย์สิน 21/3/2014 31/3/2014
ประกาศเชิญชวนทั่วไป จ้างล้างทำความสะอาดท่อดูดควันส่วนกลาง อาคารจัตุรัสจามจุรี สำนักงานจัดการทรัพย์สิน 21/3/2014 31/3/2014
ประกาศเชิญชวนทั่วไป ซื้ออุปกรณ์อ่านสัญญาณจากสเตรนเกจ จำนวน 4 ชุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ 17/3/2014 27/3/2014
ประกาศเชิญชวนทั่วไป ซื้อ LCD Projecter จำนวน 10 เครื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 17/3/2014 27/3/2014
อาจารย์ ระดับ A5 สาขากฎหมายอาญา คณะนิติศาสตร์ 17/3/2014 11/4/2014
อาจารย์ ระดับ A5 สาขากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ 17/3/2014 11/4/2014
อาจารย์ ระดับ A-5 สาขากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คณะนิติศาสตร์ 17/3/2014 11/4/2014