ประกาศ

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 17/3/2017 19/4/2017
เจ้าหน้าที่วิรัชกิจ P7 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ จุฬาฯ 10/3/2017 24/3/2017
ซื้อ Bomb calorimeter จำนวน 1 ชุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 14/3/2017 24/3/2017
จ้างงานปรับปรุงโคมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณซอยพื้นที่สยามสแควร์ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 20/3/2017 28/3/2017
ซื้อเตาหลอมสุญญากาศ อุณหภูมิ 2000 องศา จำนวน 1 เครื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 10/3/2017 20/3/2017
อาจารย์ สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 2 อัตรา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 13/3/2017 30/4/2017
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า BUSDUCT อาคารจัตุรัสจามจุรี สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 14/3/2017 22/3/2017
อาจารย์ A-5 ภาควิชาสูติศาสตร์ฯ จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 13/3/2017 28/4/2017
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (XGA 4000 ANSI) จำนวน 71 เครื่อง และ เครื่องโปรเจคเตอร์ (XGA) 5000 ANSILUMENS จำนวน 14 เครื่อง 15/3/2017 21/3/2017
ผู้อำนวยการ จำนวน 1 อัตรา ศุนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ 13/3/2017 31/3/2017
ซื้อชุดเอกซเรย์ชนิดตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 13/3/2017 24/3/2017
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) P7 จำนวน 1 อัตรา ศูนย์บริหารความเสี่ยง จุฬาฯ 3/3/2017 15/3/2017