ประกาศ

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
จ้างล้างทำความสะอาดเมนท่อน้ำทิ้ง อาคารจัตุรัสจามจุรี สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 20/6/2017 28/6/2017
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บุคคล) P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 8/6/2017 12/7/2017
เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (เลี้ยงสัตว์ทดลอง) P9 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 8/6/2017 12/7/2017
สัตวแพทย์ P7 จำนวน 4 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 8/6/2017 12/7/2017
วิศวกร P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 8/6/2017 12/7/2017
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 12/6/2017 12/7/2017
เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (อิเล็กทรอนิกส์) P8 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 6/6/2017 12/7/2017
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P8 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 6/6/2017 12/7/2017
จ้างบริการสุขอนามัยภายในห้องน้ำ อาคารสยามสแควร์วัน สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 16/6/2017 26/6/2017
จ้างปรับปรุงพื้นที่ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 14/6/2017 19/6/2017
อาจารย์ A-5 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 16/6/2017 31/7/2017
อาจารย์ สาขาวิชานิเทศการศึกษา จำนวน 1 อัตรา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 16/6/2017 31/7/2017