ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
จ้างปรับปรุงอาคารวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี และสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จำนวน 1 งาน วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ 11/8/2017 18/8/2017
จ้างทำความสะอาดอาคารฝั่งตะวันออก 1 ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 10/8/2017 17/8/2017
จ้างทำความสะอาดอาคารฝั่งตะวันตก 1 ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 10/8/2017 17/8/2017
จ้างงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี 2561 อาคารสยามสแควร์วัน สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 15/8/2017 23/8/2017
จ้างทำความสะอาดอาคารฝั่งตะวันออก 2 ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 10/8/2017 17/8/2017
จ้างทำความสะอาดอาคารฝั่งตะวันตก 2 ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 10/8/2017 17/8/2017
ซื้อกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดพร้อมอุปกรณ์วิเคราะห์ EDS จำนวน 1 ชุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 8/8/2017 11/8/2017
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 10/8/2017 16/8/2017
จ้างทำนิตยสารจามจุรี ปีที่20 จำนวน 3 ฉบับ ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 9/8/2017 18/8/2017
จ้างปรับปรุงอาคาร 6 จำนวน 1 งาน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 7/8/2017 11/8/2017
จ้างปรับปรุงพื้นที่ใช้สอย ชั้น 2-3 และซ่อมแซมการรั่วซึม อาคาร 3 จำนวน 1 งาน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 8/8/2017 15/8/2017
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 9/8/2017 18/8/2017