ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
ซ่อมแซมโต๊ะห้องเรียนปฏิบัติการ ชั้น 2 และชั้น 5 จำนวน 1 งาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13/8/2014 26/8/2014
ซ่อมแซมพื้นห้องเรียนปฏิบัติการ ชั้น 2 จำนวน 1 งาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13/8/2014 26/8/2014
ตู้ดูดไอระเหยสารเคมี จำนวน 1 ชุด สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร 13/8/2014 25/8/2014
เก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 280 ตัว คณะเศรษฐศาสตร์ 14/8/2014 27/8/2014
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศิลปวัฒนธรรม (เคมี 1) ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ 14/8/2014 21/8/2014
ซื้อ Notebook จำนวน 10 เครื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 8/8/2014 21/8/2014
ซื้อ UV-Vis spectro จำนวน 1 เครื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 8/8/2014 21/8/2014
ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 200 ตัว คณะวิศวกรรมศาสตร์ 8/8/2014 21/8/2014
ซื้ออุปกรณ์ส่วนขยาย Blade Server จำนวน 3 ตัว คณะวิศวกรรมศาสตร์ 8/8/2014 21/8/2014
ซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ ขนาดกลาง จำนวน 60 ชุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ 8/8/2014 21/8/2014
โครงการปรับปรุงระบบจอดรถภายในมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 2) ฝ่ายการเงิน สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ 7/8/2014 15/8/2014
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงห้องประชุม จำนวน 2 ชุด คณะเศรษฐศาสตร์ 7/8/2014 22/8/2014