ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
จ้างระบบตรวจสอบสารสนเทศ จำนวน 1 ระบบ ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ 29/7/2014 8/8/2014
เครื่องวิเคราะห์ชนิดสารโดยหลักการดูดกลืนแสงในช่วงคลื่นอินฟาเรด จำนวน1เครื่อง วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 29/7/2014 15/8/2014
ซื้อเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ปอนด์ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค 28/7/2014 7/8/2014
จ้างเหมาการบริหารงานการจัดการอาคารมหาธีรราชานุสรณ์ จำนวน 1 งาน สำนักงานวิทยทรัพยากร 30/7/2014 4/8/2014
เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบ 2 จำนวน 17 เครื่อง ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 29/7/2014 8/8/2014
จ้างปรับปรุงโครงการขยายงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25/7/2014 6/8/2014
กล้อง CCTV พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด คณะสัตวแพทยศาสตร์ 25/7/2014 4/8/2014
จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สัตว์ทดลองแห่งจุฬาฯ จำนวน 1 งาน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 30/7/2014 1/8/2014
ตู้ชุมสายโทรศัพท์ ระบบดิจิตอล จำนวน 1 ระบบ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 25/7/2014 4/8/2014
จ้างทำระบบไม้กั้นทางเข้าออกอัตโนมัติโดยใช้บัตร (Key Card) จำนวน 1 ระบบ คณะวิทยาศาสตร์ 25/7/2014 4/8/2014
ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ 2 รายการ คณะครุศาสตร์ 24/7/2014 1/8/2014
ซื้อชุดวิเคราะห์ไนโตรเจน จำนวน 1 ชุด สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร 21/7/2014 1/8/2014