ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
ซื้อรถยนต์ จำนวน 1 คัน สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ 2/6/2014 18/6/2014
เปลี่ยนวันเปิดซองปรับปรุงสายเมนและตู้ผ่านโทรศัพท์ที่ชำรุดในมหาวิทยาลัย สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ 2/6/2014 9/6/2014
กล้องจุลทรรศน์ 2 กระบอกตาสำหรับงานจุลชีววิทยา จำนวน6กล้อง คณะสหเวชศาสตร์ 30/5/2014 11/6/2014
ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ ขนาด 10lb จำนวน60ถัง คณะวิทยาศาสตร์ 2/6/2014 12/6/2014
จ้างตัดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2557 สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ 30/5/2014 16/6/2014
ให้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหาร คณะเภสัชศาสตร์ 22/5/2014 17/6/2014
ปรับปรุงระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด คณะเศรษฐศาสตร์ 27/5/2014 9/6/2014
ไมรโคโฟนไร้สาย จำนวน 14 ตัว สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ 22/5/2014 4/6/2014
ซื้อครุภัณฑ์ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -80องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 21/5/2014 30/5/2014
เครื่องศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติของสารโดยอาศัยคุณสมบัติทางความร้อน จำนวน 1 ชุด คณะวิทยาศาสตร์ 23/5/2014 3/6/2014
เครื่องปั่น Centrifuge จำนวน 1 ชุด ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล 20/5/2014 30/5/2014
เครื่อง Microplate Reader จำนวน 1 ชุด ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล 20/5/2014 30/5/2014