ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 141 เครื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2/4/2014 9/4/2014
ประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คน 1600CC จำนวน 5 คัน สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ 1/4/2014 21/4/2014
ซื้อครุภัณฑ์ KF Fischer จำนวน 1 เครื่อง คณะเภสัชศาสตร์ 31/3/2014 9/4/2014
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 3 รายการ ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ 28/3/2014 11/4/2014
ประกาศเชิญชวนทั่วไปจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน สำนักงานจัดการทรัพย์สิน 21/3/2014 31/3/2014
ประกาศเชิญชวนทั่วไป จ้างล้างทำความสะอาดท่อดูดควันส่วนกลาง อาคารจัตุรัสจามจุรี สำนักงานจัดการทรัพย์สิน 21/3/2014 31/3/2014
ประกาศเชิญชวนทั่วไป ซื้ออุปกรณ์อ่านสัญญาณจากสเตรนเกจ จำนวน 4 ชุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ 17/3/2014 27/3/2014
ประกาศเชิญชวนทั่วไป ซื้อ LCD Projecter จำนวน 10 เครื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 17/3/2014 27/3/2014
ประกาศเชิญชวนทั่วไป หุ่นฝึกช่วยชีวิต 3 ตัว คณะทันตแพทยศาสตร์ 19/3/2014 31/3/2014
ประกาศเชิญชวนทั่วไป การซื้อ Articulator 20 ตัว คณะทันตแพทยศาสตร์ 19/3/2014 31/3/2014
ประกาศเชิญชวนทั่วไป เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ 19/3/2014 31/3/2014
ประกาศเชิญชวนทั่วไป กล้องจุลทรรศน์ 2 ตา จำนวน 5 ตัว คณะทันตแพทยศาสตร์ 19/3/2014 31/3/2014