ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
ปรับปรุงประตูทางเข้า-ออก ประตูฟูจิ อาคารจัตุรัสจามจุรี สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ 18/8/2017 28/8/2017
ซื้อเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 16/8/2017 25/8/2017
ซื้อชุดปฏิบัติการเตรียมชิ้นเนื้อพร้อมเครื่องหล่อบล็อก จำนวน 1 ชุด คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 16/8/2017 25/8/2017
ซื้อเครื่องยูวี วิสิเบิลฯ จำนวน 2 เครื่อง คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 25/8/2017
ซื้อชุดคเรื่องมือศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อนฯ จำนวน 1 ชุด คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 23/8/2017 29/8/2017
จ้างโครงการจัดทำคลินิกรังสี จำนวน 1 งาน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 17/8/2017 22/8/2017
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 15/8/2017 18/8/2017
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 18/8/2017 23/8/2017
ซื้อเครื่อง X-ray จำนวน 1 ชุด คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 18/8/2017 23/8/2017
จ้างโครงการปรับปรุงห้องเรียน ห้องสมุด และห้องคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 16/8/2017 21/8/2017
ซื้อรายการเครื่องฟูเรียร์ทรานฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรมิเตอร์ (FTIR) จำนวน 1 ชุด สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาฯ 21/8/2017 24/8/2017
จ้างโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเสมือนจริง คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 18/8/2017 23/8/2017
จ้างโครงการพัฒนาระบบจัดทำงบประมาณจุฬาฯ ฝ่ายการพัสดุ 17/8/2017 24/8/2017
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดหอพักนิสิต ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 17/8/2017 23/8/2017
จ้างเมหาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศ ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 17/8/2017 22/8/2017
จ้างบริการล้างภาชนะด้วยเครื่องล้างภาชนะ และทำความสะอาดศูนย์อาหาร คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 17/8/2017 31/8/2017
ซื้อชุดวิชวลสตูดิโอซิสเต็ม จำนวน 1 ชุด คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 17/8/2017 29/8/2017
จ้างปรับปรุงอาคารวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี และสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จำนวน 1 งาน วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ 11/8/2017 18/8/2017
จ้างทำความสะอาดอาคารฝั่งตะวันออก 1 ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 10/8/2017 17/8/2017
จ้างทำความสะอาดอาคารฝั่งตะวันตก 1 ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 10/8/2017 17/8/2017
จ้างงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี 2561 อาคารสยามสแควร์วัน สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 15/8/2017 23/8/2017
จ้างทำความสะอาดอาคารฝั่งตะวันออก 2 ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 10/8/2017 17/8/2017
จ้างทำความสะอาดอาคารฝั่งตะวันตก 2 ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 10/8/2017 17/8/2017
ซื้อกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดพร้อมอุปกรณ์วิเคราะห์ EDS จำนวน 1 ชุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 8/8/2017 11/8/2017
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 10/8/2017 16/8/2017