ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
ซื้ัอคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่อง ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 8/3/2017 17/3/2017
ซื้อระบบ Application Monitoring Tool จำนวน 1 ระบบ ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 3/3/2017 14/3/2017
ซื้อตู้แช่แข็งเก็บตัวอย่างสำหรับงานวิจัย อุณหภูมิ -80องศาเซลเซียส จำนวน 1 เครื่อง ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 2/3/2017 14/3/2017
ซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงบนไมโครเพลทหรือคิวเวนท์ จำนวน 1 เครื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 3/3/2017 15/3/2017
ซื้อเครื่องวัดและเทียบสี จำนวน 1 เครื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 3/3/2017 15/3/2017
ซื้อ Glove : disposable จำนวน 20,000 กล่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 3/3/2017 15/3/2017
ซื้อรถบัสปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 27/2/2017 2/3/2017
ซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าแบบดิจิตอล (Digital Meter) สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 2/3/2017 8/3/2017
จ้างบริหารจัดการระบบวิศวกรรมระบบ จำนวน 2 งาน สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 3/3/2017 13/3/2017
จ้างงานบริหารจัดการอาคารและระบบวิศวกรรม อาคารสยามกิตติ์ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 2/3/2017 14/3/2017
จ้างเดินท่อน้ำเย็นพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 27/2/2017 7/3/2017
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ 15/2/2017 28/2/2017