ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (XGA 4000 ANSI) จำนวน 71 เครื่อง และ เครื่องโปรเจคเตอร์ (XGA) 5000 ANSILUMENS จำนวน 14 เครื่อง 15/3/2017 21/3/2017
ซื้อชุดเอกซเรย์ชนิดตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 13/3/2017 24/3/2017
จ้างปรับปรุงตู้อุปกรณ์เครือข่ายและระบบเครือข่ายไร้สาย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ 10/3/2017 20/3/2017
ประกวดจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ 9/3/2017 17/3/2017
ซื้ออุปกรณ์ Interactive Whiteboard จำนวน 6 ชุด ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 8/3/2017 17/3/2017
จ้างทำโต๊ะเรียนกลุ่ม จำนวน 48 ชุด ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 8/3/2017 17/3/2017
ซื้ัอคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่อง ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 8/3/2017 17/3/2017
ซื้อระบบ Application Monitoring Tool จำนวน 1 ระบบ ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 3/3/2017 14/3/2017
ซื้อตู้แช่แข็งเก็บตัวอย่างสำหรับงานวิจัย อุณหภูมิ -80องศาเซลเซียส จำนวน 1 เครื่อง ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 2/3/2017 14/3/2017
ซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงบนไมโครเพลทหรือคิวเวนท์ จำนวน 1 เครื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 3/3/2017 15/3/2017
ซื้อเครื่องวัดและเทียบสี จำนวน 1 เครื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 3/3/2017 15/3/2017
ซื้อ Glove : disposable จำนวน 20,000 กล่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 3/3/2017 15/3/2017