ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
ซื้อชุดเครื่องมือผลิตแถบตรวจสอบ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาฯ 22/8/2017 30/8/2017
จ้างปรับปรุง ชั้น 11-12 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 จำนวน 1 งาน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 23/8/2017 4/9/2017
จ้างงานติดตั้งเครื่องผลิต O-zone สำหรับบำบัดน้ำ Cooling Tower อาคารสยามสแควร์วัน สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 25/8/2017 4/9/2017
จ้างงานล้างทำความสะอาดท่อดูดควัน อาคารสยามสแควร์วัน สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 25/8/2017 4/9/2017
จ้างงานซ่อมแซมน้ำรั่วซึมบริเวณขอบกระจกอลูมิเนียมภายใน-ภายนอก อาคารวิทยกิตติ์ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 28/8/2017 5/9/2017
จ้างงานป้องกันและกำจัดแมลง อาคารจัตุรัสจามจุรี สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 25/8/2017 4/9/2017
จ้างทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 งาน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 22/8/2017 31/8/2017
ซื้อกล้องจุลทรรศน์คอนโฟคอลชนิดใช้แสงเลเซอร์ จำนวน 1 ชุด สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาฯ 23/8/2017 29/8/2017
ซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้า จำนวน 101 รายการ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ 22/8/2017 1/9/2017
จ้างเหมาบริการดูแลและรักษาความสะอาด ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ 22/8/2017 12/9/2017
ซื้อเครื่องเปลี่ยนอุปกรณ์ปั้มสูบตะกอน อาคารจัตุรัสจามจุรี สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ 21/8/2017 29/8/2017
ปรับปรุงประตูทางเข้า-ออก ประตูฟูจิ อาคารจัตุรัสจามจุรี สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ 18/8/2017 28/8/2017