ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
ซื้อรถบัสปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 27/2/2017 2/3/2017
ซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าแบบดิจิตอล (Digital Meter) สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 2/3/2017 8/3/2017
จ้างบริหารจัดการระบบวิศวกรรมระบบ จำนวน 2 งาน สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 3/3/2017 13/3/2017
จ้างงานบริหารจัดการอาคารและระบบวิศวกรรม อาคารสยามกิตติ์ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 2/3/2017 14/3/2017
จ้างเดินท่อน้ำเย็นพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 27/2/2017 7/3/2017
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ 15/2/2017 28/2/2017
ซื้อกล้องจุลทรรศน์ Confocal laser scanning จำนวน 1 ชุด ศูนย์วิทยาศสาตร์ฮาลาล จุฬาฯ 15/2/2017 20/2/2017
ซื้อกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด จำนวน 1 เครื่อง ศูนย์วิทยาศสาตร์ฮาลาล จุฬาฯ 15/2/2017 20/2/2017
ซื้อกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม จำนวน 1 ชุด ศูนย์วิทยาศสาตร์ฮาลาล จุฬาฯ 15/2/2017 20/2/2017
ซื้อเครื่องวัดขนาดอนุภาค พร้อมอุปกรณื จำนวน 1 ชุด ศูนย์วิทยาศสาตร์ฮาลาล จุฬาฯ 15/2/2017 20/2/2017
ซื้อคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 27 เครื่อง คณะจิตวิทยา จุฬาฯ 17/2/2017 27/2/2017
เช่าเต็นท์ติดแอร์ จำนวน 1 งาน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ 17/2/2017 27/2/2017