ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
จ้างงานบริการรักษาความสะอาดห้องพัก อาคารเรือนวิรัชมิตร สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 31/5/2017 8/6/2017
จ้างปรับปรุงห้องประชุมจุมกฎ-พันธุ์ทิพย์ อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ฝ่ายการเงิน จุฬาฯ 26/5/2017 31/5/2017
ซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 29 เครื่อง คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 19/5/2017 29/5/2017
ซื้อเครื่องวัดขนาดอนุภาค พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ 17/5/2017 22/5/2017
จ้างตัดเย็บเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560 ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 22/5/2017 31/5/2017
ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 เครื่อง คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 16/5/2017 25/5/2017
รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 16/5/2017 19/5/2017
ซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์และการทดสอบความไวของยาปฏิชีวนะสำหรับงานวิจัย จำนวน 1 ชุด ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 8/5/2017 17/5/2017
ซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์หาเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 8/5/2017 17/5/2017
จ้างปรับปรุงพื้นที่ร้านค้า 11 คูหา โครงการสวนหลวงสแคงร์ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 12/5/2017 22/5/2017
จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ภาควิช่ก่ีออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 3/5/2017 12/5/2017
จ้างงานปรับปรุงพื้นทางเดินส่วนกลาง โครงการสวนหลวงสแควร์ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 11/5/2017 19/5/2017