ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
ซื้อกล้องจุลทรรศน์ Confocal laser scanning จำนวน 1 ชุด ศูนย์วิทยาศสาตร์ฮาลาล จุฬาฯ 15/2/2017 20/2/2017
ซื้อกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด จำนวน 1 เครื่อง ศูนย์วิทยาศสาตร์ฮาลาล จุฬาฯ 15/2/2017 20/2/2017
ซื้อกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม จำนวน 1 ชุด ศูนย์วิทยาศสาตร์ฮาลาล จุฬาฯ 15/2/2017 20/2/2017
ซื้อเครื่องวัดขนาดอนุภาค พร้อมอุปกรณื จำนวน 1 ชุด ศูนย์วิทยาศสาตร์ฮาลาล จุฬาฯ 15/2/2017 20/2/2017
ซื้อคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 27 เครื่อง คณะจิตวิทยา จุฬาฯ 17/2/2017 27/2/2017
เช่าเต็นท์ติดแอร์ จำนวน 1 งาน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ 17/2/2017 27/2/2017
ซื้อเครื่องพิมพ์ความเร็วสูง สำนักงานการทะเบียน จุฬาฯ 20/2/2017 3/3/2017
จ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบ IPS จำนวน 1 ระบบ ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 14/2/2017 23/2/2017
ประกวดราคาจ้างทำวัสดุและครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 14/2/2017 22/2/2017
ซื้อระบบกล้อง CCTV ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 14/2/2017 20/2/2017
จ้างทำความสะอาดกระจกภายนอกอาคารส่วนกลาง ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 14/2/2017 23/2/2017
จ้างสูบไขมันและสิ่งปฏิกูลระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารจัตุรัสจามจุรี สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 14/2/2017 22/2/2017