การบริหาร

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

ผู้รักษาการอธิการบดี


ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร

ผู้รักษาการอธิการบดี

wilert.p@chula.ac.th

ผู้รักษาการรองอธิการบดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา

ผู้รักษาการรองอธิการบดี

pomthong.m@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์

ผู้รักษาการรองอธิการบดี

sparicha@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ

ผู้รักษาการรองอธิการบดี

siridej.s@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์

ผู้รักษาการรองอธิการบดี

pornanong.a@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์

ผู้รักษาการรองอธิการบดี

yootthana.c@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.มาโนช โลหเตปานนท์

ผู้รักษาการรองอธิการบดี

manoj.l@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สมบัติ ตรีประเสริฐสุข 

ผู้รักษาการรองอธิการบดี

sombat.t@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย

ผู้รักษาการรองอธิการบดี

kriengkrai.b@cbs.chula.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม

ผู้รักษาการรองอธิการบดี

kanaphon.c@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์

ผู้รักษาการรองอธิการบดี

sukanya.som@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ปาลนี อัมรานนท์

ผู้รักษาการรองอธิการบดี

palanee.a@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน

ผู้รักษาการรองอธิการบดี

sittidaj.p@chula.ac.th

ที่ปรึกษาอธิการบดี


ศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช

ที่ปรึกษาอธิการบดี

polkit.s@chula.ac.th

ผู้รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี


ศาสตราจารย์ ดร.สถิรกร พงศ์พานิช

ผู้รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี ด้านกิจการพิเศษ

sathirakorn.p@chula.ac.th

อาจารย์ ดร.ถิรพุทธิ์ ปิติฉัตร

ผู้รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี ด้านพัฒนาองค์กร

thiraput.p@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์

ผู้รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี ด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

boonyarach.k@chula.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ศุภชัย ชื่นจิตรวงษา

ผู้รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี ด้านโครงสร้างและระบบสนับสนุนวิชาการ นวัตกรรมการเรียนรู้ การประกันคุณภาพหลักสูตร และมาตรฐานวิชาชีพ

supachai.c@chula.ac.th

อาจารย์ นายแพทย์วรพล จรูญวณิชกุล

ผู้รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี ด้านมาตรฐานหลักสูตร นวัตกรรมหลักสูตร และบริหารวิชาการ

vorapol.j@chula.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จูฑศฤงค์

ผู้รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี ด้านบริหาร

ravee.c@chula.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ชัยมงคล

ผู้รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี ด้านบริหาร

nhabhat.c@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.บัญชา พูลโภคา

ผู้รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี ด้านงานพัฒนาวิจัย

buncha.p@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์

ผู้รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี ด้านวิจัย

pannee.ch@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ นายแพทย์รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร

ผู้รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี ด้านนวัตกรรม

rungsun.r@chula.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสิน ชุตินธรานนท์

ผู้รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี ด้านพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม

thanasin.c@chula.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช

ผู้รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

vitchatalum.l@chula.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ์

ผู้รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี ด้านกายภาพ การรักษาความปลอดภัยและการจัดการจราจร

vorapat.i@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทิต ปานสุข

ผู้รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี ด้านกายภาพ การรักษาความปลอดภัยและการจัดการจราจร

withit.p@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยเชษฐ์ สายวิจิตร

ผู้รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

chaiyachet.s@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเดิมชัย คงคำ

ผู้รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี ด้านแผนและงบประมาณ

pradermchai.k@chula.ac.th

อาจารย์ ดร.วิท วรรณไกรโรจน์

ผู้รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี ด้านยุทธศาสตร์และการดูแลหน่วยงานด้านความเสี่ยง

wit.w@chula.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสิริ จิวะมิตร

ผู้รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี ด้านการเงินและการบัญชี

pimsiri.c@chula.ac.th

อาจารย์ ดร.จุฑาพร ชัยเดชสุริยะ

ผู้รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี ด้านกฎหมาย

jutaporn.c@chula.ac.th

นายโภไคย ศรีรัตโนภาส

ผู้รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี ด้านบริหารงานบุคคล

pokai.s@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.จิตติมา ลัคนากุล

ผู้รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี ด้านวิรัชกิจ นวัตกรรม และพันธกิจสากล

jittima.l@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ วรานุศุภากุล

ผู้รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี ด้านกิจการนิสิต

pakorn.v@chula.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราพงศ์ ศรีวิศาล

ผู้รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี ด้านกิจการนิสิต

narapong@cbs.chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุพล หุ่นโสภณ

ผู้รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี ด้านการจัดการทรัพย์สิน

danupol.h@chula.ac.th

อาจารย์ ดร.จรัสพัฒน์ พฤกษารัตนวุฒิ

ผู้รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี ด้านการจัดการทรัพย์สิน

charasphat.p@chula.ac.th

คณบดี


รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ

คณบดีคณะครุศาสตร์

0 2218 2565 ต่อ 6000

siridej.s@chula.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์

คณบดีคณะจิตวิทยา

0 2218 1191

nattasuda.t@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

0 2218 8660

pornchai.j@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา อัครจันทโชติ

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์

0 2218 2205

preeda.a@chula.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์

คณบดีคณะนิติศาสตร์

0 2218 2817, 0 2218 2042 – 43

pareena.s@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.รัตน์ศิริ ทาโต

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

0 2218 1133

ratsiri.t@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร

คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

0 2218 5785

wilert.p@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ฉันชาย สิทธิพันธุ์

คณบดีคณะแพทยศาสตร์

0 2256 4244

chanchai.si@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

0 2218 8251

pornanong.a@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ

คณบดีคณะรัฐศาสตร์

0 2218 7268

prakorn.s@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.ประณัฐ โพธิยะราช

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

0 2218 5030

pranut.p@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยพัฒน์ หล่อศิริรัตน์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

0 2218 1035

chaipat.l@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

0 2218 6308 -10

witaya.w@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.ขำคม พรประสิทธิ์

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

0 2218 4562

kumkom.p@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล วิทย์วรพงศ์

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

0 2218 6277

nopphol.w@chula.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรายุทธ ทรัพย์สุข

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

0 2218 4301

sarayut.s@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ปาลนี อัมรานนท์

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์

0 2218 1076

palanee.a@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.สันนิภา สุรทัตต์

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

0 2218 9780

sanipa.s@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์

คณบดีคณะอักษรศาสตร์

0 2218 4928

suradech.c@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมชาย ธนวัฒนาเจริญ

คณบดีสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

0 2218 1220

somchai.t@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

0 2218 3515

yootthana.c@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา อารีย์สันติชัย

คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

0 22188189

chitlada.a@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมช รังสรรค์วิจิตร

คณบดีวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

0 2218 4117

pramoch.r@chula.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักชนก คชานุบาล

คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์

0 2218 7350

Rukchanok.k@chula.ac.th

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย


รองศาสตราจารย์ ดร.มาโนช โลหเตปานนท์

ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง

0 2218 7442

manoj.l@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ฤทธิรงค์ จิวากานนท์

ผู้อำนวยการสถาบันไทยศึกษา

0 2218 7490

ritirong.j@chula.ac.th​

ศาสตราจารย์ ดร.วรณพ วิยกาญจน์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ

0 2218 8175

voranop.v@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลยศ อุดมวงศ์เสรี

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน

0 2218 8099

kulyos.a@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.พันธวัศ สัมพันธ์พานิช

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม

0 2218 8117

pantawat.s@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐา ทองจุล

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์

0 2218 8050

nuttha.t@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ

0 2218 4205

yuttanant.b@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.อุ่นเรือน เล็กน้อย

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม

02 218 7399

unruan.t@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์

ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา

0 2218 7469

pavika.s@chula.ac.th

ผู้อำนวยการ


รองศาสตราจารย์ ดร.จิรดา วุฑฒยากร

ผู้อำนวยการสถาบันภาษา

0 2218 6037

jirada.w@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.เอียน เฟนวิค

ผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

0 2218 3890

ian@ianfenwick.com

รองศาสตราจารย์ ดร.อมร เพชรสม

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร

0 2218 2903

amorn.p@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.มานะ ศรียุทธศักดิ์

ผู้อำนวยการสำนักงานการทะเบียน

0 2218 0002

mana.s@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ร้อยตำรวจเอกหญิง ดร.สุชาดา สุขหร่อง

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมบูรณาการ

0 2218 1240

suchada.su@chula.ac.th

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า