การบริหาร

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

อธิการบดี


ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

อธิการบดี

0 2218 3302

bundhit.e@chula.ac.th

รองอธิการบดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา

รองอธิการบดี ด้านบริหารทั่วไปและศิลปวัฒนธรรม

0 2218 3238

pomthong.m@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล

รองอธิการบดี ด้านการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ แผน การงบประมาณ และสุขภาวะ

0 2218 3317

narin.h@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์

รองอธิการบดี ด้านการเงินและการบัญชี

0 2218 3278

pimpana.p@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์

รองอธิการบดี ด้านวิชาการและการเชื่อมโยงกับสังคม

0 2218 3322

sparicha@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์

รองอธิการบดี ด้านการวิจัย

0 2218 3342

chakkaphan.s@chula.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ

รองอธิการบดี ด้านการพัฒนานิสิต

0 2218 7052 ต่อ 115

chaiyaporn.p@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.เกวลี ฉัตรดรงค์

รองอธิการบดี ด้านการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และพันธกิจสากล

0 2218 3303

kaywalee.c@chula.ac.th

นางสุภาพร จันทร์จำเริญ

รองอธิการบดี ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กร

0 2218 3326

supaporn.chan@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ

รองอธิการบดี ด้านการจัดการทรัพย์สินและกายภาพ

0 2218 1620

jittisak.t@chula.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ศุภชัย ชื่นจิตรวงษา

ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านวิชาการ การเรียนการสอน และประกันคุณภาพหลักสูตร

0 2218 3322

supachai.c@chula.ac.th

อาจารย์ นายแพทย์ วรพล จรูญวณิชกุล

ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านวิชาการ มาตรฐานหลักสูตร และนวัตกรรมหลักสูตร

0 2218 3322

vorapol.j@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.ประวิตร อัศวานนท์

ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านแผนและงบประมาณ

0 2218 3317

pravit.a@chula.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ

ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านยุทธศาสตร์ การประกันคุณภาพองค์กร และการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก

0 2218 3026

sornnate.a@chula.ac.th

อาจารย์ ดร.ศันธยา กิตติโกวิท

ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านนวัตกรรม

0 2218 3303

santhaya.k@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.วรประภา นาควัชระ

ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านพันธกิจสากล

0 2218 3026

voraprapa.n@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์

ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านการเงินและการบัญชี

0 2218 3278

natchanont.k@chula.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธนะ ติงศภัทิย์

ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านการพัฒนานิสิตในภารกิจด้านกีฬา

0 2218 7052 ต่อ 115

suthana.t@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรพันธ์ จินตนาภักดี

ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านการจัดการทรัพย์สินและกายภาพ

0 2218 1620

chatpan.c@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.พัชณิตา ธรรมยงค์กิจ

ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านวิจัย

0 2218 3342

patchanita.v@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์

ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านวิจัย

0 2218 3342

pannee.ch@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชสิรี ชมภูคำ

ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กร

0 2218 3326

pachsiry@cbs.chula.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม

ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านกฏหมายและการพัสดุ

0 2218 3326

kanaphon.c@chula.ac.th

อาจารย์ศิรธัช ศิริชุมแสง

ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านบริหาร

0 2218 3238

siratach@law.chula.ac.th

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข

ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านกิจการพิเศษ

0 2218 3341

sombat.t@chula.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ์

ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านกิจการพิเศษ

0 2218 3341

vorapat.i@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.วันชัย ตรียะประเสริฐ

ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านกิจการพิเศษ

0 2218 3239

twanchai@chula.ac.th

นางสาวกัญญสร ตัณศุภผล

ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านกิจการพิเศษ

0 2218 3026

kanyasorn.t@chula.ac.th

นายโภไคย ศรีรัตโนภาส

ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านกิจการพิเศษ

0 2218 3341

pokai.s@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ วรานุศุภากุล

ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านการพัฒนานิสิต

0 2218 7055

pakorn.v@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร. โสมวดี ไชยอนันต์สุจริต

ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กร

0 2218 3328

soamwadee.c@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.ชนาธิป ผาริโน

ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านวิจัย

0 2218 6668

chanathip.p@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.สถิรกร พงศ์พานิช

ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านกิจการพิเศษ

0 2218 3303

sathirakorn.p@chula.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญ์ เจียรมณีโชติชัย

ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านการพัฒนานิสิต

0 2218 7055

prin.j@chula.ac.th

ที่ปรึกษา


รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ นายแพทย์ ดร.สิทธิชัย ทัดศรี

ที่ปรึกษาอธิการบดี

0 2218 3317

sittichai.t@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม

ที่ปรึกษาอธิการบดี

0 2218 3026

vijit.ka@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ ฉันทวิลาสวงศ์

ที่ปรึกษาอธิการบดี

0 2218 3326

santi.c@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม

Chief Transformations Officer
CU Data Protection Officer

0 2218 3341

boonchai.s@chula.ac.th

Assoc-Prof-Natcha-Thawesaengskulthai

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย

Global Chief Innovation Officer

0 2218 3303
0 2218 3126

natcha.t@chula.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล

Chief Brand Officer

0 2218 3322

ake@cbs.chula.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช

ที่ปรึกษาอธิการบดี

0 2218 7636

polkit.s@chula.ac.th

คณบดี


รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ

คณบดีคณะครุศาสตร์

0 2218 2565 ต่อ 6000

siridej.s@chula.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์

คณบดีคณะจิตวิทยา

0 2218 1191

nattasuda.t@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

0 2218 8660

pornchai.j@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา อัครจันทโชติ

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์

0 2218 2205

preeda.a@chula.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์

คณบดีคณะนิติศาสตร์

0 2218 2817, 0 2218 2042 – 43

pareena.s@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.รัตน์ศิริ ทาโต

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

0 2218 1133

ratsiri.t@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร

คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

0 2218 5785

wilert.p@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ฉันชาย สิทธิพันธุ์

คณบดีคณะแพทยศาสตร์

0 2256 4244

chanchai.si@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

0 2218 8251

pornanong.a@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ

คณบดีคณะรัฐศาสตร์

0 2218 7268

prakorn.s@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.ประณัฐ โพธิยะราช

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

0 2218 5030

pranut.p@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยพัฒน์ หล่อศิริรัตน์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

0 2218 1035

chaipat.l@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

0 2218 6309

supot.t@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.ขำคม พรประสิทธิ์

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

0 2218 4562

kumkom.p@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

0 2218 6202

sittidaj.p@chula.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรายุทธ ทรัพย์สุข

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

0 2218 4301

sarayut.s@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ปาลนี อัมรานนท์

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์

0 2218 1076

palanee.a@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.สันนิภา สุรทัตต์

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

0 2218 9780

Sanipa.S@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์

คณบดีคณะอักษรศาสตร์

0 2218 4928

suradech.c@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมชาย ธนวัฒนาเจริญ

คณบดีสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

0 2218 1220

somchai.t@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

0 2218 3515

yootthana.c@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร. จิตรลดา อารีย์สันติชัย

คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

0 22188189

Chitlada.A@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมช รังสรรค์วิจิตร

คณบดีวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

0 2218 4117

pramoch.r@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ

คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์

0 2218 7345

vipan.p@chula.ac.th

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย


รองศาสตราจารย์ ดร.มาโนช โลหเตปานนท์

ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง

0 2218 7442

manoj.l@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ฤทธิรงค์ จิวากานนท์

ผู้อำนวยการสถาบันไทยศึกษา

0 2218 7490

ritirong.j@chula.ac.th​

ศาสตราจารย์ ดร.วรณพ วิยกาญจน์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ

0 2218 8175

voranop.v@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลยศ อุดมวงศ์เสรี

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน

0 2218 8099

kulyos.a@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.พันธวัศ สัมพันธ์พานิช

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม

0 2218 8117

pantawat.s@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐา ทองจุล

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์

0 2218 8073

nattaya.n@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ

0 2218 4205

yuttanant.b@chula.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุ่นเรือน เล็กน้อย

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม

02 218 7399

unruan.t@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์

ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา

0 2218 7469

Pavika.S@chula.ac.th

ผู้อำนวยการ


รองศาสตราจารย์ ดร.จิรดา วุฑฒยากร

ผู้อำนวยการสถาบันภาษา

0 2218 6037

jirada.w@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร. เอียน เฟนวิค

ผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

0 2218 3890

ian@ianfenwick.com

รองศาสตราจารย์ ดร.อมร เพชรสม

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร

0 2218 2903

amorn.p@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.มานะ ศรียุทธศักดิ์

ผู้อำนวยการสำนักงานการทะเบียน

0 2218 0002

mana.s@chula.ac.th

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย

รักษาการผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมบูรณาการ

0 2218 1240

worsak.k@chula.ac.th

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า