ขั้นตอนการบริจาค

เลือกกองทุน

ขั้นตอนที่ 1: เลือกกองทุนที่ต้องการบริจาค

ระบุจำนวนเงิน (บาท)
ระบุจำนวนเงิน (บาท)
ระบุจำนวนเงิน (บาท)
ระบุจำนวนเงิน (บาท)
ระบุจำนวนเงิน (บาท)
ระบุจำนวนเงิน (บาท)

เลือกช่องทางบริจาค

ขั้นตอนที่ 2: เลือกช่องทางการบริจาค

ข้อมูลผู้บริจาค

ขั้นตอนที่ 3: ข้อมูลผู้บริจาค

คุณสามารถนำยอดเงินที่บริจาคให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า โดยระบุรายละเอียดเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินด้านล่างนี้

เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีของท่าน กรุณาระบุข้อมูลให้ถูกต้อง

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X