CU Bike

จักรยานสำหรับใช้ร่วมกันในพื้นที่มหาวิทยาลัยเพื่อลดการใช้รถยนต์

CU Bike เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการลดการใช้รถยนต์ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของรถยนต์ซึ่งทำให้เกิดภาวะโลกร้อน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมมือกับโครงการ “ปั่น-ปั่น” โดยทำระบบการเช่าจักรยานสำหรับใช้ร่วมกันในพื้นที่มหาวิทยาลัย จำนวนกว่า 100 คัน ซึ่งกระจายสถานีจอดจักรยาน 5 สถานี (4 สถานีภายในมหาวิทยาลัย และ 1 สถานีที่สยามสแควร์)

ผู้สนใจเช่า CU Bike สามารถลงทะเบียนได้ที่ศูนย์ควบคุมและซ่อมบำรุงจักรยาน ชั้น 1 อาคารมหิตลาธิเบศร ทุกวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. โดยเตรียมหลักฐานมาใช้ในการสมัคร ได้แก่ บัตรประชาชน และบัตรประจำตัวนิสิตฯ

หมายเหตุ

CU Bike สงวนสิทธิ์เฉพาะ นิสิต คณาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X