รู้จักจุฬาฯ

ข้อมูลและสถิติ

ข้อมูลและสถิติ

ข้อมูลและสถิติ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย บัณฑิตวิทยาลัย สถาบัน วิทยาลัย สำนักวิชา สถาบันวิจัย สถาบันบริการ ศูนย์ สำนัก สถาบันสมทบ รวมถึงคณะ และภาควิชามากมาย โดยมีจำนวนคณะ หน่วยงาน และสำนักต่างๆ รวมทั้งหมด 42 แห่ง

นอกจากนี้ นิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกระดับ มีจำนวนทั้งสิ้น 37,626 คน แบ่งเป็น

  • นิสิตระดับปริญญาตรี จำนวน 26,202 คน
  • นิสิตระดับปริญญาโท จำนวนทั้งสิ้น 8,029 คน
  • นิสิตระดับปริญญาเอก จำนวนทั้งสิ้น 2,627 คน
  • นิสิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จำนวนทั้งสิ้น 768 คน

สำหรับจำนวนบุคลากรทั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยมีทั้งสิ้น 8,138 คน

(ข้อมูล ณ มีนาคม 2563)

Facts and Figures

รายงานจำนวนบุคลากรและนิสิต

รายงานผลการสอบบัญชีและการเงิน

รายงานประจำปี

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย