เกี่ยวกับเรา

รายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรในระดับนานาชาติ

Many academic programs at Chulalongkorn University are accredited and recognized worldwide​

รายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรในระดับนานาชาติ

รายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรในระดับนานาชาติ

Many academic programs at Chulalongkorn University are accredited and recognized worldwide​

What’s the meaning of accreditation? – Accreditation is a review process in which an external organization (accrediting agency) evaluates and recognizes the educational institutions or programs that meet rigorous standards.

Program accreditation involves programmatic accrediting agencies evaluating a program based on profession-specific criteria. For example, the AACSB and EQUIS are accreditations that focus on business programs.

Many of Chulalongkorn University’s programs are accredited or recognized by national or international/regional accreditation programs in various fields. Below is a current list of Chulalongkorn University programs with accreditation.

1

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

Doctor of Medicine Program

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

TMC.WFME.BME.Standard (2017)

ระยะเวลาการรับรอง

5 ปี (25 พ.ค. 63-24 พ.ค. 68)


2

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

TMC.WFME.BME.Standard (2017)

ระยะเวลาการรับรอง

5 ปี (25 พ.ค. 63-24 พ.ค. 68)


3

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

AUN-QA

ระยะเวลาการรับรอง

5 ปี (1 พ.ย. 64-31 ต.ค. 69)


4

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

AUN-QA

ระยะเวลาการรับรอง

5 ปี (1 พ.ย. 64-31 ต.ค. 69)


5

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

AUN-QA

ระยะเวลาการรับรอง

5 ปี (4 มี.ค. 65-3 มี.ค. 70)


6

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

AUN-QA

ระยะเวลาการรับรอง

5 ปี (4 มี.ค. 65-3 มี.ค. 70)

1

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

AUN-QA

ระยะเวลาการรับรอง

5 ปี (25 ต.ค. 63-24 ต.ค. 68)


2

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

AUN-QA

ระยะเวลาการรับรอง

5 ปี (25 ต.ค. 63-24 ต.ค. 68)

1

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

AUN-QA

ระยะเวลาการรับรอง

5 ปี (4 มี.ค. 65-3 มี.ค. 70)

1

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

AUN-QA

ระยะเวลาการรับรอง

5 ปี (4 มี.ค. 65-3 มี.ค. 70)


2

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

AUN-QA

ระยะเวลาการรับรอง

5 ปี (25 ส.ค. 62-24 ส.ค. 67)


3

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

AUN-QA

ระยะเวลาการรับรอง

5 ปี (25 ส.ค. 62-24 ส.ค. 67)


4

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

AUN-QA

ระยะเวลาการรับรอง

5 ปี (25 ส.ค. 62-24 ส.ค. 67)


5

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

AUN-QA

ระยะเวลาการรับรอง

5 ปี (25 ส.ค. 62-24 ส.ค. 67)

1

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

AACSB

ระยะเวลาการรับรอง

5 ปี (ม.ค. 63 – ม.ค. 68)


มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

EQUIS

ระยะเวลาการรับรอง

3 ปี (26 มี.ค. 65-25 มี.ค. 67)


2

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

Bachelor of Business Administration Program

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

AACSB

ระยะเวลาการรับรอง

5 ปี (ม.ค. 63 – ม.ค. 68)


มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

EQUIS

ระยะเวลาการรับรอง

3 ปี (26 มี.ค. 65-25 มี.ค. 67)


3

หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Science Program in Statistics

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

EQUIS

ระยะเวลาการรับรอง

3 ปี (26 มี.ค. 65-25 มี.ค. 67)


4

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

Bachelor of Business Administration Program in International Business Management (International Program)

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

AACSB

ระยะเวลาการรับรอง

5 ปี (ม.ค. 63 – ม.ค. 68)


มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

EQUIS

ระยะเวลาการรับรอง

3 ปี (26 มี.ค. 65-25 มี.ค. 67)


5

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ)

Bachelor of Business Administration Program in Accounting (International Program)

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

AACSB

ระยะเวลาการรับรอง

5 ปี (ม.ค. 63 – ม.ค. 68)


มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

EPAS

ระยะเวลาการรับรอง

5 ปี (13 ธ.ค. 60-12 ธ.ค. 65)


มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

EQUIS

ระยะเวลาการรับรอง

3 ปี (26 มี.ค. 65-25 มี.ค. 67)


6

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

AACSB

ระยะเวลาการรับรอง

5 ปี (ม.ค. 63 – ม.ค. 68)


มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

EQUIS

ระยะเวลาการรับรอง

3 ปี (26 มี.ค. 65-25 มี.ค. 67)


7

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการ

Master of Science Program in Corporate Governance

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

AACSB

ระยะเวลาการรับรอง

5 ปี (ม.ค. 63 – ม.ค. 68)


มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

EQUIS

ระยะเวลาการรับรอง

3 ปี (26 มี.ค. 65-25 มี.ค. 67)


8

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

Master of Science Program in Information Technology in Business

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

AACSB

ระยะเวลาการรับรอง

5 ปี (ม.ค. 63 – ม.ค. 68)


มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

EQUIS

ระยะเวลาการรับรอง

3 ปี (26 มี.ค. 65-25 มี.ค. 67)


9

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

Master of Accountancy Program

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

AACSB

ระยะเวลาการรับรอง

5 ปี (ม.ค. 63 – ม.ค. 68)


มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

EQUIS

ระยะเวลาการรับรอง

3 ปี (26 มี.ค. 65-25 มี.ค. 67)


10

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

Master of Management Program in International Business Management (International Program)

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

AACSB

ระยะเวลาการรับรอง

5 ปี (ม.ค. 63 – ม.ค. 68)


มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

EQUIS

ระยะเวลาการรับรอง

3 ปี (26 มี.ค. 65-25 มี.ค. 67)


11

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

Master of Science Program in Finance (English Program)

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

AACSB

ระยะเวลาการรับรอง

5 ปี (ม.ค. 63 – ม.ค. 68)


มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

EPAS

ระยะเวลาการรับรอง

5 ปี (13 ธ.ค. 60-12 ธ.ค. 65)


มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

EQUIS

ระยะเวลาการรับรอง

3 ปี (26 มี.ค. 65-25 มี.ค. 67)


12

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

Master of Science Program in Financial Engineering (English Program)

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

AACSB

ระยะเวลาการรับรอง

5 ปี (ม.ค. 63 – ม.ค. 68)


มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

EQUIS

ระยะเวลาการรับรอง

3 ปี (26 มี.ค. 65-25 มี.ค. 67)


13

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการแบรนด์และการตลาด

Master of Science Program in Brand and Marketing Management

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

AACSB

ระยะเวลาการรับรอง

5 ปี (ม.ค. 63 – ม.ค. 68)


มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

EQUIS

ระยะเวลาการรับรอง

3 ปี (26 มี.ค. 65-25 มี.ค. 67)


14

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

Master of Arts Program in Accountancy

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

AACSB

ระยะเวลาการรับรอง

5 ปี (ม.ค. 63 – ม.ค. 68)


มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

EQUIS

ระยะเวลาการรับรอง

3 ปี (26 มี.ค. 65-25 มี.ค. 67)


15

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

Master of Science Program in Statistics and Data Science

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

EQUIS

ระยะเวลาการรับรอง

3 ปี (26 มี.ค. 65-25 มี.ค. 67)


16

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย

Master of Science Program in Insurance

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

EQUIS

ระยะเวลาการรับรอง

3 ปี (26 มี.ค. 65-25 มี.ค. 67)


17

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ

Master of Science Program in Business Software Development

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

EQUIS

ระยะเวลาการรับรอง

3 ปี (26 มี.ค. 65-25 มี.ค. 67)


18

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

Doctor of Philosophy Program in Accountancy

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

AACSB

ระยะเวลาการรับรอง

5 ปี (ม.ค. 63 – ม.ค. 68)


มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

EQUIS

ระยะเวลาการรับรอง

3 ปี (26 มี.ค. 65-25 มี.ค. 67)


19

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ

Master of Science Program in Business Software Development

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

AACSB

ระยะเวลาการรับรอง

5 ปี (ม.ค. 63 – ม.ค. 68)


มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

EQUIS

ระยะเวลาการรับรอง

3 ปี (26 มี.ค. 65-25 มี.ค. 67)

1

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

AUN-QA

ระยะเวลาการรับรอง

5 ปี (1 พ.ย. 64-31 ต.ค. 69)

1

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

AUN-QA

ระยะเวลาการรับรอง

5 ปี (1 พ.ย. 64-31 ต.ค. 69)

1

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

AACSB

ระยะเวลาการรับรอง

5 ปี (ม.ค. 64 – ม.ค. 69)


มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

EQUIS

ระยะเวลาการรับรอง

3 ปี (มิ.ย. 63 – มิ.ย. 66)


2

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

AACSB

ระยะเวลาการรับรอง

5 ปี (ม.ค. 64 – ม.ค. 69)


มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

EQUIS

ระยะเวลาการรับรอง

3 ปี (มิ.ย. 63 – มิ.ย. 66)


3

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

AACSB

ระยะเวลาการรับรอง

5 ปี (ม.ค. 64 – ม.ค. 69)


มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

EQUIS

ระยะเวลาการรับรอง

3 ปี (มิ.ย. 63 – มิ.ย. 66)


4

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

AACSB

ระยะเวลาการรับรอง

5 ปี (ม.ค. 64 – ม.ค. 69)


มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

EQUIS

ระยะเวลาการรับรอง

3 ปี (มิ.ย. 63 – มิ.ย. 66)

1

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

CILIP

ระยะเวลาการรับรอง

5 ปี (17 ต.ค. 62-16 ต.ค. 67)


2

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

CILIP

ระยะเวลาการรับรอง

5 ปี (17 ต.ค. 62-16 ต.ค. 67)

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า